Moc modlitwy Kościoła - Dz4

Dzieje Apostolskie 4,23-31
[4,23] A gdy ich wypuszczono, przyszli do swoich i opowiedzieli im wszystko, co do nich mówili naczelni kapłani i starsi. [24] A gdy oni to usłyszeli, jednomyślnie podnieśli swój głos do Boga i powiedzieli: Panie, ty jesteś Bogiem, który uczynił niebo, ziemię, morze i wszystko, co w nich jest; [25] który przez usta swego sługi Dawida powiedziałeś: Dlaczego burzą się narody, a ludzie knują próżne rzeczy? [26] Królowie ziemi powstali i książęta zebrali się razem przeciw Panu i przeciw jego Chrystusowi. [27] Rzeczywiście bowiem Herod i Poncjusz Piłat z poganami i ludem Izraela zebrali się przeciwko twemu świętemu Synowi, Jezusowi, którego namaściłeś; [28] aby uczynić to, co twoja ręka i twój wyrok przedtem postanowiły, że ma się stać. [29] A teraz, Panie, spójrz na ich groźby i daj twoim sługom z całą odwagą głosić twoje słowo; [30] gdy ty wyciągniesz swoją rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię twego świętego Syna, Jezusa. [31] A gdy oni się modlili, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i z odwagą głosili słowo Boże. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Dzieje Apostolskie 4,18
[4,18] A przywoławszy ich, nakazali, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imię Jezusa. 
Ewangelia Jana 9,22
[9,22] Tak mówili jego rodzice, bo bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że każdy, kto wyzna, iż on jest Chrystusem, będzie wyłączony z synagogi. 
List do Hebrajczyków 11,24-26
[11,24] Przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem córki faraona; [25] wybierając raczej cierpieć uciski z ludem Bożym, niż mieć doczesną rozkosz z grzechu. [26] Uważał zniewagi znoszone dla Chrystusa za większe bogactwo niż skarby Egiptu, bo wypatrywał zapłaty. 
List do Rzymian 13,1
[13,1] Każda dusza niech będzie poddana władzom zwierzchnim. Nie ma bowiem władzy innej, jak tylko od Boga, a te władze, które są, zostały ustanowione przez Boga. 
Księga Psalmów 127,1
[127,1] Pieśń stopni dla Salomona. Jeśli PAN nie zbuduje domu, na próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą; jeśli PAN nie będzie strzegł miasta, na próżno czuwa strażnik. 
Dzieje Apostolskie 4,8
[4,8] Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, powiedział do nich: Przełożeni ludu i starsi Izraela; 
Dzieje Apostolskie 17,28
[17,28] Bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: I my bowiem jesteśmy z jego rodu. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.