Angelologia [DKW #13+16+19]

Dzieje Apostolskie 23,8
[23,8] Saduceusze bowiem mówią, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha, a faryzeusze wyznają jedno i drugie. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

2 List do Tymoteusza 3,16
[3,16] Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości; 
Księga Rodzaju 3,24
[3,24] Tak wygnał człowieka i postawił na wschód od ogrodu Eden cherubinów i płomienisty miecz obracający się we wszystkie strony, aby strzegły drogi do drzewa życia. 
Apokalipsa Jana 22,16
[22,16] Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, aby wam świadczył o tym w kościołach. Ja jestem korzeniem i potomkiem Dawida, jasną gwiazdą poranną. 
Ewangelia Jana 1,51
[1,51] I powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Odtąd ujrzycie niebo otwarte i aniołów Boga wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. 
Apokalipsa Jana 5,11
[5,11] Zobaczyłem też i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i stworzeń, i starszych, a liczba ich wynosiła dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy i tysiące tysięcy; 
List Judy 1,9
[1,9] Lecz archanioł Michał, rozprawiając z diabłem, spierał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć przeciwko niemu bluźnierczego oskarżenia, ale powiedział: Niech cię Pan zgromi. 
Księga Psalmów 33,6
[33,6] Słowem PANA zostały uczynione niebiosa i tchnieniem jego ust wszystkie ich zastępy. 
Księga Nehemiasza 9,6
[9,6] Ty, ty jedynie jesteś PANEM. Ty uczyniłeś niebiosa, niebiosa niebios i całe ich wojsko, ziemię i wszystko, co jest na niej, morza i wszystko, co w nich jest, ty też utrzymujesz to wszystko; a wojska niebios oddają tobie pokłon. 
Księga Psalmów 148,2
[148,2] Chwalcie go, wszyscy jego aniołowie; chwalcie go, wszystkie jego zastępy. 
Księga Psalmów 148,5
[148,5] Niech chwalą imię PANA, on bowiem rozkazał i zostały stworzone. 
List do Kolosan 1,16
[1,16] Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. 
Księga Hioba 38,7
[38,7] gdy gwiazdy poranne razem śpiewały i radowali się wszyscy synowie Boży? 
Księga Rodzaju 1,1-2
[1,1] Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. [2] A ziemia była bezkształtna i pusta i ciemność była nad głębią, a Duch Boży unosił się nad wodami. 
Księga Rodzaju 2,1-2
[2,1] Tak ukończone zostały niebiosa i ziemia oraz wszystkie ich zastępy. [2] W siódmym dniu Bóg ukończył swe dzieło, które uczynił; i odpoczął siódmego dnia od wszelkiego swego dzieła, które stworzył. 
Ewangelia Mateusza 8,16
[8,16] Kiedy nastał wieczór, przyprowadzono do niego wielu opętanych. A on wypędził duchy słowem i uzdrowił wszystkich chorych; 
List do Hebrajczyków 1,14
[1,14] Czy nie są oni wszyscy duchami służebnymi, posyłanymi, by służyć tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie? 
Ewangelia Łukasza 24,39
[24,39] Popatrzcie na moje ręce i nogi, że to jestem ja. Dotknijcie mnie i zobaczcie, bo duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. 
Ewangelia Mateusza 22,30
[22,30] Przy zmartwychwstaniu bowiem ani nie będą się żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie Boga w niebie. 
Ewangelia Łukasza 8,30
[8,30] I zapytał go Jezus: Jak ci na imię? A on odpowiedział: Legion. Wiele bowiem demonów weszło w niego. 
Księga Rodzaju 19,1
[19,1] I dwaj aniołowie przyszli wieczorem do Sodomy, a Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy Lot ich zobaczył, wstał i wyszedł im naprzeciw, i skłonił się twarzą do ziemi. 
2 Księga Samuela 14,20
[14,20] Twój sługa Joab sprawił, że zmieniłam postać tych słów. Mój pan jednak jest mądry mądrością anioła Boga, tak że wie wszystko, co się dzieje na ziemi. 
2 List Piotra 2,11
[2,11] Tymczasem aniołowie, więksi siłą i mocą, nie wnoszą przeciwko nim przed Pana bluźnierczego oskarżenia. 
Ewangelia Mateusza 24,36
[24,36] Lecz o tym dniu i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam mój Ojciec. 
List do Efezjan 3,10
[3,10] aby teraz wieloraka mądrość Boga poprzez kościół stała się jawna zwierzchnościom i władzom w miejscach niebiańskich; 
Księga Izajasza 14,12-14
[14,12] O jakże spadłeś z nieba, Lucyferze, synu jutrzenki! Powalony jesteś aż na ziemię, ty, który osłabiałeś narody! [13] Ty bowiem mówiłeś w swoim sercu: Wstąpię do nieba, ponad gwiazdy Boga wywyższę swój tron. Zasiądę na górze zgromadzenia, na krańcach północy; [14] wzniosę się nad szczyty obłoków, będę równy Najwyższemu. 
Ewangelia Łukasza 15,10
[15,10] Podobnie, mówię wam, będzie radość przed aniołami Boga z jednego pokutującego grzesznika. 
1 List do Tymoteusza 5,21
[5,21] Zaklinam cię wobec Boga i Pana Jezusa Chrystusa, i wybranych aniołów, abyś tego przestrzegał, nie mając względu na osoby, nie kierując się stronniczością. 
Ewangelia Mateusza 25,31
[25,31] Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy święci aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. 
2 List do Koryntian 11,14
[11,14] I nic dziwnego, sam bowiem szatan przybiera postać anioła światłości. 
Ewangelia Mateusza 18,10
[18,10] Uważajcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych. Mówię wam bowiem, że ich aniołowie w niebie zawsze patrzą na oblicze mojego Ojca, który jest w niebie. 
Ewangelia Łukasza 20,35-36
[20,35] Lecz ci, którzy są uznani za godnych dostąpienia tamtego świata i powstania z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. [36] Nie mogą bowiem więcej umrzeć, bo są równi aniołom i będąc dziećmi zmartwychwstania, są dziećmi Bożymi. 
List Judy 1,6
[1,6] Także aniołów, którzy nie zachowali swego pierwotnego stanu, lecz opuścili własne mieszkanie, zatrzymał w wiecznych pętach w ciemnościach na sąd wielkiego dnia. 
Apokalipsa Jana 12,4
[12,4] A jego ogon wlókł trzecią część gwiazd nieba i zrzucił je na ziemię. I stanął smok przed kobietą, która właśnie miała urodzić, aby gdy tylko urodzi, pożreć jej dziecko. 
Apokalipsa Jana 12,7-8
[12,7] I nastąpiła walka w niebie. Michał i jego aniołowie walczyli ze smokiem. I walczył smok i jego aniołowie; [8] ale nie zwyciężyli i nie było już dla nich miejsca w niebie. 
Ewangelia Jana 8,44
[8,44] Wy jesteście z waszego ojca – diabła i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca. On był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. 
List do Hebrajczyków 2,16
[2,16] Bo zaprawdę nie przyjął natury aniołów, ale potomstwo Abrahama. 
Księga Izajasza 6,2-3
[6,2] Serafiny stały ponad nim, a każdy z nich miał po sześć skrzydeł: dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma przykrywał swoje nogi, a dwoma latał. [3] I wołał jeden do drugiego: Święty, święty, święty, PAN zastępów. Cała ziemia jest pełna jego chwały. 
List do Hebrajczyków 12,22-24
[12,22] Lecz podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do niebiańskiego Jeruzalem i do niezliczonej rzeszy aniołów; [23] na powszechne zebranie, do zgromadzenia pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, do Boga, sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych uczynionych doskonałymi; [24] i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, do krwi, którą się kropi, a która mówi lepsze rzeczy niż krew Abla. 
List do Kolosan 2,18
[2,18] Niech nikt, kto ma upodobanie w poniżaniu siebie i kulcie aniołów, nie pozbawia was nagrody, wdając się w to, czego nie widział, i pyszniąc się bezpodstawnie cielesnym sposobem myślenia; 
Apokalipsa Jana 22,8-9
[22,8] A ja, Jan, widziałem to wszystko i słyszałem. A gdy usłyszałem i zobaczyłem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby oddać mu pokłon. [9] Lecz powiedział do mnie: Nie rób tego, bo jestem sługą z tobą i twoimi braćmi prorokami, i z tymi, którzy zachowują słowa tej księgi. Bogu oddaj pokłon. 
List do Hebrajczyków 2,1-3
[2,1] Dlatego musimy tym bardziej trzymać się tego, co słyszeliśmy, aby nam to czasem nie uciekło. [2] Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było niewzruszone, a wszelkie wykroczenie i nieposłuszeństwo otrzymało sprawiedliwą odpłatę; [3] jakże my ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie, które było głoszone na początku przez Pana, a potwierdzone nam przez tych, którzy go słyszeli? 
Księga Psalmów 103,20
[103,20] Błogosławcie PANA, jego aniołowie, potężni siłą, którzy wypełniacie jego rozkazy, będąc posłuszni głosowi jego słowa. 
Ewangelia Mateusza 6,10
[6,10] Niech przyjdzie twoje królestwo, niech się dzieje twoja wola na ziemi, tak jak w niebie. 
Księga Psalmów 91,1
[91,1] Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie. 
Księga Psalmów 91,11
[91,11] Rozkaże bowiem o tobie swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach. 
2 Księga Królewska 6,16
[6,16] Odpowiedział: Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy z nami, niż tych, którzy z nimi. 
List do Hebrajczyków 1,14
[1,14] Czy nie są oni wszyscy duchami służebnymi, posyłanymi, by służyć tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie? 
Apokalipsa Jana 19,11-16
[19,11] Potem zobaczyłem niebo otwarte, a oto koń biały, a ten, który na nim siedział, nazywa się Wiernym i Prawdziwym i w sprawiedliwości sądzi i walczy. [12] Jego oczy były jak płomień ognia, a na jego głowie było wiele koron. I miał wypisane imię, którego nikt nie zna, tylko on sam. [13] Ubrany był w szatę zmoczoną we krwi, a jego imię brzmi: Słowo Boże. [14] A wojska w niebie podążały za nim na białych koniach, ubrane w bisior biały i czysty. [15] A z jego ust wychodził ostry miecz, aby nim pobił narody. On bowiem będzie rządził nimi laską żelazną i on wyciska w tłoczni wino zapalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego. [16] A na szacie i na biodrze ma wypisane imię: Król królów i Pan panów. 
Ewangelia Mateusza 26,53
[26,53] Czy sądzisz, że nie mógłbym teraz prosić mego Ojca, a wystawiłby mi więcej niż dwanaście legionów aniołów? 
Ewangelia Mateusza 4,11
[4,11] Wówczas diabeł go opuścił, a oto aniołowie przystąpili do niego i mu służyli. 
Ewangelia Łukasza 22,43
[22,43] Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i umacniał go. 
Apokalipsa Jana 5,11-12
[5,11] Zobaczyłem też i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i stworzeń, i starszych, a liczba ich wynosiła dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy i tysiące tysięcy; [12] mówiących donośnym głosem: Godzien jest Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. 
2 List do Koryntian 5,15
[5,15] A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.