Boża opatrzność [DKW #18+19+20]

Księga Psalmów 57,1-3
[57,1] Przewodnikowi chóru. Al taszchet. Miktam Dawida, kiedy uciekał przed Saulem do jaskini. Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, bo moja dusza ufa tobie; w cieniu twoich skrzydeł będę się chronił, aż przeminie nieszczęście. [2] Będę wołał do Boga Najwyższego, do Boga, który doprowadzi moją sprawę do końca. [3] On ześle pomoc z nieba i wybawi mnie od urągania tego, który chce mnie pochłonąć. Sela. Ześle mi Bóg swoje miłosierdzie i prawdę. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Księga Estery 4,14
[4,14] Jeśli bowiem ty całkowicie będziesz milczeć w tym czasie, uwolnienie i wybawienie dla Żydów przyjdzie z innego miejsca, ale ty i dom twego ojca zginiecie. A kto wie, czy nie na tę właśnie chwilę dostąpiłaś godności królestwa? 
List do Rzymian 8,28
[8,28] A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. 
List do Efezjan 1,11
[1,11] W nim, mówię, w którym też dostąpiliśmy udziału, przeznaczeni według postanowienia tego, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli; 
Księga Izajasza 46,9-10
[46,9] Wspomnijcie rzeczy dawne i odwieczne, bo ja jestem Bogiem, nie ma żadnego innego, jestem Bogiem i nie ma nikogo podobnego do mnie; [10] zapowiadam od początku rzeczy ostatnie i od dawna to, czego jeszcze nie było. Mówię: Mój zamiar się spełni i wykonam całą swoją wolę. 
Księga Psalmów 148,7-8
[148,7] Chwalcie PANA z ziemi, smoki i wszystkie głębiny. [8] Ogniu i gradzie, śniegu i paro, wietrze gwałtowny, wykonujący jego rozkaz; 
Księga Hioba 37,1-13
[37,1] I drży z tego powodu moje serce, i wyrywa się ze swego miejsca. [2] Słuchajcie uważnie grzmotu jego głosu i dźwięku, który wychodzi z jego ust. [3] Pod całym niebem go wypuszcza, a jego błyskawicę – na krańce ziemi. [4] Po niej huczy grzmot, grzmi głosem swojego majestatu, i nie powstrzymuje ich, gdy słychać jego głos. [5] Bóg cudownie grzmi swoim głosem, czyni wielkie rzeczy, których nie możemy zrozumieć. [6] Mówi bowiem do śniegu: Padaj na ziemię, a także do deszczu i do ulewy jego potęgi. [7] Pieczętuje rękę każdego człowieka, aby wszyscy ludzie poznali jego dzieło. [8] Wtedy zwierzęta wchodzą do jaskini i zostają w swoich jamach. [9] Od południa przychodzi wicher, a zima od wiatrów północnych. [10] Swoim tchnieniem Bóg czyni lód i ścinają się szerokie wody. [11] Także wilgocią ziemi obciąża obłok, rozpędza chmurę swoim światłem. [12] One krążą według jego rady, aby czyniły wszystko, co rozkazuje na powierzchni okręgu ziemi. [13] A on sprawia, że się pojawiają – czy to dla karania, czy dla swojej ziemi, czy dla okazywania miłosierdzia. 
Księga Hioba 5,8-12
[5,8] Ja jednak szukałbym Boga i Bogu przedstawił swoją sprawę; [9] który czyni rzeczy wielkie i niezbadane, cudowne i niezliczone; [10] który zsyła deszcz na ziemię i spuszcza wody na pola; [11] który pokornych stawia wysoko, a smutnych wywyższa ku zbawieniu; [12] który wniwecz obraca zamysły przebiegłych, tak że ich ręce nie wykonują ich zamiaru; 
Księga Hioba 26,8-9
[26,8] Zawiązuje wody w swoich obłokach, a obłok nie pęka pod nimi. [9] Zatrzymuje widok swego tronu, rozciąga nad nim swój obłok. 
Księga Kapłańska 26,4
[26,4] to ześlę wam deszcze we właściwym czasie i ziemia wyda swój plon, i drzewa polne wydadzą swój owoc; 
Księga Psalmów 104,27-30
[104,27] Wszystko to czeka na ciebie, abyś dał im pokarm we właściwym czasie. [28] Gdy dajesz im, zbierają; gdy otwierasz swą rękę, sycą się dobrami. [29] Lecz gdy ukrywasz swe oblicze, trwożą się; gdy odbierasz im ducha, giną i obracają się w proch. [30] Gdy wysyłasz twego ducha, zostają stworzone i odnawiasz oblicze ziemi. 
Księga Psalmów 135,7
[135,7] On sprawia, że mgły wznoszą się z krańców ziemi; wywołuje błyskawice i deszcz, wydobywa wiatr ze swoich skarbców; 
Ewangelia Łukasza 8,24
[8,24] Podeszli więc i obudzili go, mówiąc: Mistrzu, mistrzu, giniemy! Wówczas wstał, zgromił wiatr i wzburzone fale, a one się uspokoiły i nastała cisza. 
Księga Psalmów 104,10-15
[104,10] Wypuszczasz źródła po dolinach, aby płynęły między górami; [11] i napoiły wszystkie zwierzęta polne, dzikie osły gaszą w nich swoje pragnienie. [12] Przy nich mieszka ptactwo niebieskie i śpiewa pośród gałęzi. [13] Nawadniasz góry ze swoich komnat, owocami twoich dzieł syci się ziemia. [14] Sprawiasz, że rośnie trawa dla bydła i zioła na użytek człowieka, żeby dobywał chleb z ziemi; [15] i wino, które rozwesela serce człowieka, i oliwę, od której rozjaśnia się twarz, i chleb, który krzepi serce ludzkie. 
Księga Rodzaju 41,28-32
[41,28] A oto, co powiedziałem faraonowi: Bóg ukazał faraonowi, co uczyni. [29] Nadchodzi siedem lat wielkiej obfitości w całej ziemi Egiptu. [30] A po nich nastąpi siedem lat głodu i cała obfitość ziemi Egiptu pójdzie w zapomnienie, i głód wytrawi ziemię; [31] tak że obfitość ziemi nie będzie znana z powodu przyszłego głodu, bo będzie bardzo ciężki. [32] A skoro sen śnił się faraonowi dwukrotnie, oznacza to, że ta rzecz jest postanowiona przez Boga i Bóg śpieszy ją wykonać. 
Księga Daniela 4,17
[4,17] Ta sprawa jest według dekretu stróżów i to żądanie jest według słowa świętych po to, aby wszyscy żyjący poznali, że Najwyższy panuje nad królestwem ludzkim i daje je, komu chce, a najniższych z ludzi ustanawia nad nim. 
Księga Jonasza 1,17
[1,17] A PAN przygotował wielką rybę, która połknęła Jonasza. I Jonasz był we wnętrznościach tej ryby trzy dni i trzy noce. 
Księga Jonasza 4,6-7
[4,6] A PAN Bóg sprawił, że nad Jonaszem wyrosła tykwa, aby zasłaniała jego głowę i chroniła go przed upałem. I Jonasz bardzo się cieszył z tej tykwy. [7] Ale nazajutrz o świcie Bóg sprawił, że robak podgryzł tę tykwę, tak że uschła. 
Księga Przysłów 16,33
[16,33] Losy wrzuca się w zanadrze, ale całe rozstrzygnięcie ich zależy od PANA. 
Księga Sędziów 3,7-9
[3,7] I synowie Izraela czynili to, co złe w oczach PANA: zapomnieli o PANU, swym Bogu, i służyli Baalom i gajom. [8] Wtedy zapłonął gniew PANA przeciw Izraelowi i wydał ich w ręce Kuszan-Riszataima, króla Mezopotamii. I synowie Izraela służyli Kuszan-Risztaimowi przez osiem lat. [9] A gdy synowie Izraela wołali do PANA, PAN wzbudził synom Izraela wybawcę, który ich wybawił – Otniela, syna Keneza, młodszego brata Kaleba. 
Księga Sędziów 9,53
[9,53] A pewna kobieta zrzuciła kawałek kamienia młyńskiego na głowę Abimeleka i rozbiła mu czaszkę. 
Księga Sędziów 9,56
[9,56] Tak Bóg odpłacił Abimelekowi za zło, które wyrządził swemu ojcu, zabijając siedemdziesięciu swych braci. 
Ewangelia Mateusza 10,29-31
[10,29] Czy nie sprzedają dwóch wróbli za pieniążek? A jednak żaden z nich nie spadnie na ziemię bez woli waszego Ojca. [30] Nawet wszystkie włosy na waszej głowie są policzone. [31] Nie bójcie się więc, jesteście cenniejsi niż wiele wróbli. 
Ewangelia Mateusza 6,25-34
[6,25] Dlatego mówię wam: Nie troszczcie się o wasze życie, co będziecie jeść albo co będziecie pić, ani o wasze ciało, w co będziecie się ubierać. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie? [26] Spójrzcie na ptaki nieba, że nie sieją ani nie żną, ani nie zbierają do spichlerzy, a jednak wasz Ojciec niebieski żywi je. Czy wy nie jesteście o wiele cenniejsi niż one? [27] I któż z was, martwiąc się, może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? [28] A o ubranie dlaczego się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną; nie pracują ani nie przędą. [29] A mówię wam, że nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak ubrany, jak jedna z nich. [30] Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostanie wrzucona do pieca, Bóg tak ubiera, czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? [31] Nie troszczcie się więc, mówiąc: Cóż będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: W co się ubierzemy? [32] Bo o to wszystko poganie zabiegają. Wie bowiem wasz Ojciec niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. [33] Ale szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. [34] Dlatego nie troszczcie się o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy sam się zatroszczy o swoje potrzeby. Dosyć ma dzień swego utrapienia. 
Księga Psalmów 81,11-12
[81,11] Lecz mój lud nie usłuchał mego głosu, a Izrael nie chciał mnie. [12] Zostawiłem ich więc żądzom ich serca i postępowali według swoich zamysłów. 
Księga Hioba 1,21
[1,21] i powiedział: Nagi wyszedłem z łona swojej matki i nagi tam powrócę. PAN dał, PAN też wziął, niech imię PANA będzie błogosławione. 
Księga Izajasza 45,7
[45,7] Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność. Czynię pokój i stwarzam nieszczęście. Ja, PAN, czynię to wszystko. 
Księga Rodzaju 50,20
[50,20] Obmyśliliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, żeby sprawić to, co się dziś dzieje, aby zachować tak wielki lud. 
1 List Piotra 1,6-7
[1,6] Z tego się radujecie, choć teraz na krótko, jeśli trzeba, zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób; [7] aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie przy objawieniu Jezusa Chrystusa; 
Księga Psalmów 119,67
[119,67] Zanim doznałem utrapienia, błądziłem; lecz teraz przestrzegam twego słowa. 
Księga Psalmów 119,71
[119,71] Dobrze to dla mnie, że zostałem uciśniony, abym się nauczył twoich praw. 
Dzieje Apostolskie 2,22-23
[2,22] Mężowie izraelscy, słuchajcie tych słów: Jezusa z Nazaretu, męża potwierdzonego przez Boga wśród was mocami, cudami i znakami, których Bóg dokonał przez niego wśród was, o czym sami wiecie; [23] wydanego zgodnie z powziętym postanowieniem Boga oraz tym, co przedtem wiedział, wzięliście i rękami bezbożników ukrzyżowaliście i zabiliście. 
List do Filipian 1,6
[1,6] będąc tego pewien, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Jezusa Chrystusa. 
Księga Izajasza 63,11-14
[63,11] Wówczas wspomniał dawne dni, Mojżesza i jego lud, mówiąc: Gdzież jest ten, który ich wyprowadził z morza, z pasterzem swojej trzody? Gdzież jest ten, który włożył w jego wnętrze swego Świętego Ducha? [12] Który prowadził ich prawicą Mojżesza dzięki swemu chwalebnemu ramieniu i rozdzielił wody przed nimi, aby uczynić sobie wieczne imię? [13] Który ich przeprowadził przez głębiny, jak konia na pustyni, tak że się nie potknęli? [14] Jak bydło schodzące w dolinę tak Duch PANA spokojnie ich prowadził. Tak prowadziłeś swój lud, aby uczynić sobie chwalebne imię. 
Księga Izajasza 55,8-9
[55,8] Moje myśli bowiem nie są waszymi myślami ani wasze drogi nie są moimi drogami, mówi PAN; [9] ale jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi przewyższają wasze drogi, a moje myśli – wasze myśli. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.