Stworzenie cz.1 [DKW #15+16]

Księga Rodzaju 1,1
[1,1] Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Księga Hioba 38,4-7
[38,4] Gdzie byłeś, kiedy zakładałem fundamenty ziemi? Powiedz, jeśli masz wiedzę. [5] Kto określił jej rozmiary? Czy wiesz? Kto rozciągnął nad nią sznur? [6] Na czym są oparte jej podstawy? Kto położył jej kamień węgielny; [7] gdy gwiazdy poranne razem śpiewały i radowali się wszyscy synowie Boży? 
Księga Hioba 38,12
[38,12] Czy kiedykolwiek w swoim życiu rozkazywałeś rankowi i wskazałeś zorzy jej miejsce; 
Księga Hioba 38,16
[38,16] Czy dotarłeś aż do źródeł morza? Czy przechadzałeś się po dnie głębin? 
Księga Hioba 38,19-21
[38,19] Gdzie jest droga do miejsca przebywania światłości? Gdzie swoje miejsce ma ciemność; [20] abyś ją zaprowadził do jej granic i mógł poznać ścieżki do jej domu? [21] Czy wiesz to, bo wtedy się urodziłeś i liczba twoich dni jest wielka? 
Księga Rodzaju 1,2
[1,2] A ziemia była bezkształtna i pusta i ciemność była nad głębią, a Duch Boży unosił się nad wodami. 
Księga Rodzaju 1,26
[1,26] Potem Bóg powiedział: Uczyńmy człowieka na nasz obraz według naszego podobieństwa; niech panuje nad rybami morskimi i ptactwem niebieskim, nad bydłem i całą ziemią oraz nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi, które pełzają po ziemi. 
Księga Hioba 33,4
[33,4] Duch Boży stworzył mnie, tchnienie Wszechmocnego ożywiło mnie. 
List do Efezjan 3,9
[3,9] i żebym ujawnił wszystkim, jaka jest wspólnota tej tajemnicy ukrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa; 
List do Kolosan 1,16-17
[1,16] Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. [17] On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu. 
Ewangelia Jana 1,1-3
[1,1] Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. [2] Ono było na początku u Boga. [3] Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. 
List do Hebrajczyków 1,2
[1,2] w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy; 
List do Rzymian 9,14
[9,14] Cóż więc powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Nie daj Boże! 
List do Rzymian 9,20-21
[9,20] Człowieku! Kimże ty jesteś, że prowadzisz spór z Bogiem? Czy naczynie gliniane może powiedzieć do tego, kto je ulepił: Dlaczego mnie takim uczyniłeś? [21] Czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły zrobić jedno naczynie do użytku zaszczytnego, a drugie do niezaszczytnego? 
Księga Psalmów 150,6
[150,6] Niech wszystko, co oddycha, chwali PANA. Alleluja. 
Apokalipsa Jana 4,11
[4,11] Godzien jesteś, Panie, wziąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ ty stworzyłeś wszystko i z twojej woli trwa i zostało stworzone. 
Księga Psalmów 95,3
[95,3] PAN bowiem jest wielkim Bogiem i wielkim Królem nad wszystkimi bogami. 
Dzieje Apostolskie 14,15
[14,15] ludzie, co robicie? My też jesteśmy ludźmi, podlegamy tym samym doznaniom co wy. Głosimy wam, abyście się odwrócili od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo, ziemię, morze i wszystko, co się w nich znajduje. 
Księga Psalmów 148,1-6
[148,1] Alleluja. Chwalcie PANA z niebios, chwalcie go na wysokościach. [2] Chwalcie go, wszyscy jego aniołowie; chwalcie go, wszystkie jego zastępy. [3] Chwalcie go, słońce i księżycu; chwalcie go, wszystkie gwiazdy świecące. [4] Chwalcie go, niebiosa nad niebiosami i wody, które są nad niebiosami. [5] Niech chwalą imię PANA, on bowiem rozkazał i zostały stworzone. [6] I ustanowił je na wieki wieków; dał prawo, które nie przeminie. 
Księga Rodzaju 1,31
[1,31] I Bóg widział wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór i poranek, dzień szósty. 
1 List do Tymoteusza 4,4-5
[4,4] Wszelkie bowiem stworzenie Boże jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. [5] Uświęcone bowiem zostaje przez słowo Boże i modlitwę. 
List Jakuba 1,17
[1,17] Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. 
Księga Izajasza 6,3
[6,3] I wołał jeden do drugiego: Święty, święty, święty, PAN zastępów. Cała ziemia jest pełna jego chwały. 
List do Hebrajczyków 1,2-3
[1,2] w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy; [3] który, będąc blaskiem jego chwały i wyrazem jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach; 
Księga Psalmów 33,6
[33,6] Słowem PANA zostały uczynione niebiosa i tchnieniem jego ust wszystkie ich zastępy. 
Księga Psalmów 33,9
[33,9] On bowiem przemówił i stało się; on rozkazał i powstało. 
Księga Jeremiasza 32,17
[32,17] Ach, Panie BOŻE! Oto uczyniłeś niebo i ziemię swoją wielką mocą i wyciągniętym ramieniem i nie ma dla ciebie rzeczy zbyt trudnej. 
List do Hebrajczyków 11,3
[11,3] Przez wiarę rozumiemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak że to, co widzimy, nie powstało z tego, co widzialne. 
List do Rzymian 4,17
[4,17] (Jak jest napisane: Ustanowiłem cię ojcem wielu narodów) przed Bogiem, któremu uwierzył, który ożywia umarłych i przywołuje te rzeczy, których nie ma, tak jakby były. 
Księga Psalmów 90,2
[90,2] Zanim zrodziły się góry, zanim ukształtowałeś ziemię i świat, od wieków na wieki ty jesteś Bogiem. 
Księga Nehemiasza 9,6
[9,6] Ty, ty jedynie jesteś PANEM. Ty uczyniłeś niebiosa, niebiosa niebios i całe ich wojsko, ziemię i wszystko, co jest na niej, morza i wszystko, co w nich jest, ty też utrzymujesz to wszystko; a wojska niebios oddają tobie pokłon. 
Księga Psalmów 96,5
[96,5] Gdyż wszyscy bogowie narodów bożkami, a PAN uczynił niebiosa. 
Księga Izajasza 44,24
[44,24] Tak mówi PAN, twój Odkupiciel, który cię stworzył już od łona matki: Ja, PAN, wszystko czynię: sam rozciągam niebiosa, rozpościeram ziemię swoją mocą; 
Księga Izajasza 57,15
[57,15] Tak bowiem mówi Wysoki i Wyniosły, który zamieszkuje wieczność, którego imię to Święty: Ja, który mieszkam na wysokościach, na miejscu świętym, mieszkam i z tym, który jest skruszony i uniżony w duchu, aby ożywić ducha pokornych i ożywić serce skruszonych. 
Księga Psalmów 149,2
[149,2] Niech Izrael cieszy się swoim Stwórcą; niech synowie Syjonu radują się swoim Królem. 
Księga Psalmów 24,1-2
[24,1] Psalm Dawida. Do PANA należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy. [2] Na morzach bowiem ugruntował go i utwierdził na rzekach. 
List do Rzymian 11,33-36
[11,33] O głębokości bogactwa zarówno mądrości, jak i poznania Boga! Jak niezbadane są jego wyroki i niedocieczone jego drogi! [34] Któż bowiem poznał myśl Pana albo kto był jego doradcą? [35] Lub kto pierwszy mu coś dał, aby otrzymać odpłatę? [36] Z niego bowiem, przez niego i w nim jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.