Cudowne Dziecko - Syn Boży

Ewangelia Łukasza 2,40-52
[2,40] Dziecko zaś rosło i umacniało się w duchu, będąc pełne mądrości, a łaska Boga była nad nim. [41] A jego rodzice chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. [42] I gdy miał dwanaście lat, poszli do Jerozolimy, zgodnie ze zwyczajem tego święta. [43] A gdy minęły te dni i już wracali, dziecię Jezus zostało w Jerozolimie, ale Józef i jego matka o tym nie wiedzieli. [44] Lecz sądząc, że jest w towarzystwie podróżnych, przeszli dzień drogi i szukali go wśród krewnych i znajomych. [45] A gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. [46] A po trzech dniach znaleźli go siedzącego w świątyni wśród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich. [47] I wszyscy, którzy go słuchali, zdumiewali się jego rozumem i odpowiedziami. [48] A rodzice, ujrzawszy go, zdziwili się. I powiedziała do niego jego matka: Synu, dlaczego nam to zrobiłeś? Oto twój ojciec i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. [49] I powiedział do nich: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co należy do mego Ojca? [50] Lecz oni nie zrozumieli tych słów, które im mówił. [51] Wtedy poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu, i był im posłuszny. A jego matka zachowywała wszystkie te słowa w swoim sercu. [52] A Jezusowi przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Księga Wyjścia 20,12
[20,12] Czcij swego ojca i swoją matkę, aby twoje dni były długie na ziemi, którą PAN, twój Bóg, da tobie. 
2 List do Koryntian 5,21
[5,21] On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. 
Ewangelia Marka 13,32
[13,32] Lecz o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie, którzy są w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. 
List do Hebrajczyków 4,15
[4,15] Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu. 
List do Kolosan 2,9
[2,9] Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia Bóstwa. 
Ewangelia Marka 13,32
[13,32] Lecz o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie, którzy są w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. 
Ewangelia Jana 14,10
[14,10] Nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które ja do was mówię, nie mówię od samego siebie, lecz Ojciec, który mieszka we mnie, on dokonuje dzieł. 
Ewangelia Mateusza 7,28-29
[7,28] A gdy Jezus dokończył tych słów, ludzie zdumiewali się jego nauką. [29] Uczył ich bowiem jak ten, który ma moc, a nie jak uczeni w Piśmie. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.