Trójca Święta cz.2 [DKW #10+11]

List do Rzymian 1,1-4
[1,1] Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany apostoł, odłączony do głoszenia ewangelii Boga; [2] (Którą przedtem obiecał przez swoich proroków w Pismach świętych); [3] o jego Synu, Jezusie Chrystusie, naszym Panu, który według ciała pochodził z potomstwa Dawida; [4] a pokazał z mocą, że jest Synem Bożym, według Ducha świętości, przez zmartwychwstanie; 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Ewangelia Jana 1,1-3
[1,1] Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. [2] Ono było na początku u Boga. [3] Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. 
Ewangelia Jana 2,24-25
[2,24] Ale Jezus nie powierzał im samego siebie, bo on znał wszystkich; [25] i nie potrzebował, aby mu ktoś dawał świadectwo o człowieku. On bowiem wiedział, co było w człowieku. 
1 List do Koryntian 2,10-11
[2,10] Nam zaś Bóg objawił to przez swojego Ducha. Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga. [11] Bo kto z ludzi wie, co jest w człowieku oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo i tego, co jest w Bogu, nikt nie zna, oprócz Ducha Bożego. 
1 List Jana 4,7-10
[4,7] Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. [8] Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. [9] Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez niego. [10] Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że on nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy. 
Księga Rodzaju 1,1-2
[1,1] Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. [2] A ziemia była bezkształtna i pusta i ciemność była nad głębią, a Duch Boży unosił się nad wodami. 
List do Kolosan 1,16
[1,16] Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. 
List do Hebrajczyków 1,2
[1,2] w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy; 
List do Efezjan 2,18
[2,18] Przez niego bowiem my, obie strony, mamy przystęp w jednym Duchu do Ojca. 
List do Tytusa 3,4-7
[3,4] Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela, względem ludzi; [5] nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego; [6] którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela; [7] abyśmy, usprawiedliwieni jego łaską, stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego. 
Ewangelia Mateusza 28,19
[28,19] Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego; 
2 List do Koryntian 13,14
[13,14] Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen. 
Ewangelia Jana 5,23
[5,23] aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go posłał. 
List do Rzymian 1,1-4
[1,1] Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany apostoł, odłączony do głoszenia ewangelii Boga; [2] (Którą przedtem obiecał przez swoich proroków w Pismach świętych); [3] o jego Synu, Jezusie Chrystusie, naszym Panu, który według ciała pochodził z potomstwa Dawida; [4] a pokazał z mocą, że jest Synem Bożym, według Ducha świętości, przez zmartwychwstanie; 
Ewangelia Jana 10,30
[10,30] Ja i Ojciec jedno jesteśmy. 
List do Hebrajczyków 1,5
[1,5] Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, ja ciebie dziś zrodziłem? I znowu: Ja będę mu Ojcem, a on będzie mi Synem? 
Ewangelia Jana 1,18
[1,18] Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, on nam o nim opowiedział. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.