Narodziny i panowanie Księcia Pokoju

Księga Izajasza 9,1-7
[9,1] Mrok jednak nie będzie taki, jak był w czasie jej ucisku, gdy Bóg dotknął ziemię Zebulona i ziemię Neftalego, ani jak potem, gdy trapił ją przy drodze morskiej za Jordanem, w Galilei pogan. [2] Lud, który chodził w ciemności, ujrzał wielką światłość, a mieszkającym w ziemi cienia śmierci zajaśniała światłość. [3] Rozmnożyłeś ten naród, ale nie zwiększyłeś radości. Będą się jednak radować przed tobą, jak się radują w czasie żniwa, jak się radują przy podziale łupów; [4] gdyż złamałeś jarzmo jego ciężaru i laskę jego ramienia, pręt jego ciemięzcy, jak za dni Midianitów. [5] Każdej bitwie wojowników towarzyszą trzask i szaty zbroczone krwią, lecz tej – spalenie i ogień. [6] Dziecko bowiem narodziło się nam, syn został nam dany. Na jego ramieniu spocznie władza, a nazwą go imieniem: Cudowny, Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju; [7] a rozszerzeniu jego władzy i pokoju nie będzie końca, zasiądzie na tronie Dawida i nad jego królestwem, aż je ustanowi i utwierdzi sądem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Dokona tego gorliwość PANA zastępów. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Ewangelia Mateusza 4,13-16
[4,13] A opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum, które leży nad morzem, w granicach Zabulona i Neftalego; [14] aby się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza: [15] Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, wzdłuż drogi nadmorskiej, za Jordanem, Galilea pogan. [16] Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światłość wielką, a siedzącym w krainie i cieniu śmierci wzeszła światłość. 
Ewangelia Łukasza 10,17
[10,17] I siedemdziesięciu wróciło z radością, mówiąc: Panie, nawet demony nam się poddają ze względu na twoje imię. 
Ewangelia Łukasza 19,20
[19,20] A inny przyszedł i powiedział: Panie, oto twoja grzywna, którą miałem schowaną w chustce. 
Ewangelia Jana 8,34
[8,34] Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest sługą grzechu. 
Ewangelia Jana 8,36
[8,36] Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie prawdziwie wolni. 
Ewangelia Mateusza 28,18
[28,18] Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. 
Ewangelia Jana 10,27-28
[10,27] Moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną. [28] A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą ani nikt nie wydrze ich z mojej ręki. 
List do Rzymian 5,1
[5,1] Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa; 
Księga Habakuka 2,14
[2,14] Ziemia bowiem będzie napełniona poznaniem chwały PANA, jak wody napełniają morze. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.