Trójca Święta cz.1 [DKW #8+9]

Ewangelia Mateusza 3,13-17
[3,13] Wtedy Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, aby być przez niego ochrzczonym. [14] Ale Jan powstrzymywał go, mówiąc: Ja potrzebuję być ochrzczonym przez ciebie, a ty przychodzisz do mnie? [15] A Jezus mu odpowiedział: Ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. [16] A gdy Jezus został ochrzczony, zaraz wyszedł z wody, a oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego na niego. [17] I rozległ się głos z nieba: To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Księga Psalmów 27,4
[27,4] O jedno proszę PANA i o to będę zabiegał: abym mieszkał w domu PANA po wszystkie dni mego życia, abym oglądał piękno PANA i dowiadywał się w jego świątyni. 
Księga Powt. Prawa 6,4-5
[6,4] Słuchaj, Izraelu! PAN, nasz Bóg, PAN jest jeden. [5] Będziesz miłował PANA, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą i z całej swej siły; 
Księga Rodzaju 1,27
[1,27] Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boga go stworzył; stworzył ich mężczyzną i kobietą. 
Księga Rodzaju 2,24
[2,24] Dlatego opuści mężczyzna swojego ojca i swoją matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą jednym ciałem. 
Ewangelia Jana 17,24
[17,24] Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata. 
Ewangelia Jana 3,35
[3,35] Ojciec miłuje Syna i wszystko dał w jego ręce. 
Ewangelia Jana 14,31
[14,31] Ale żeby świat poznał, że miłuję Ojca i jak Ojciec mi nakazał, tak czynię. Wstańcie, chodźmy stąd. 
Ewangelia Jana 5,20
[5,20] Bo Ojciec miłuje Syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni. I pokaże mu większe dzieła niż te, abyście się dziwili. 
Księga Psalmów 103,13
[103,13] Jak ojciec ma litość nad dziećmi, tak PAN ma litość nad tymi, którzy się go boją. 
Księga Powt. Prawa 1,31
[1,31] i na pustyni, gdzie widziałeś, jak PAN, twój Bóg, nosił cię tak, jak ojciec nosi swego syna, przez całą drogę, którą szliście, aż przybyliście na to miejsce. 
Ewangelia Jana 15,9
[15,9] Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. 
Ewangelia Jana 1,18
[1,18] Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, on nam o nim opowiedział. 
List do Hebrajczyków 1,3
[1,3] który, będąc blaskiem jego chwały i wyrazem jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach; 
List do Kolosan 1,15-16
[1,15] On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. [16] Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. 
1 List Jana 4,19
[4,19] My go miłujemy, ponieważ on pierwszy nas umiłował. 
2 List do Koryntian 13,14
[13,14] Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen. 
List do Rzymian 8,15
[8,15] Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście Ducha usynowienia, przez którego wołamy: Abba, Ojcze! 
List do Galatów 4,6
[4,6] A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc Ducha swego Syna, wołającego: Abba, Ojcze! 
Ewangelia Jana 17,3
[17,3] A to jest życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. 
Ewangelia Jana 17,24-26
[17,24] Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata. [25] Ojcze sprawiedliwy, świat ciebie nie poznał, ale ja cię poznałem i oni poznali, że ty mnie posłałeś. [26] Objawiłem im twoje imię i jeszcze objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, była w nich i ja w nich. 
Ewangelia Mateusza 11,27
[11,27] Wszystko zostało mi dane od mego Ojca i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. 
List do Rzymian 5,5
[5,5] a nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. 
2 List do Koryntian 3,18
[3,18] Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, za sprawą Ducha Pana. 
List do Efezjan 2,15-18
[2,15] znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń, prawo przykazań wyrażone w przepisach, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój; [16] i aby pojednać z Bogiem obydwu w jednym ciele przez krzyż, zgładziwszy przez niego nieprzyjaźń. [17] A gdy przyszedł, zwiastował pokój wam, którzy byliście daleko, i tym, którzy byli bliscy. [18] Przez niego bowiem my, obie strony, mamy przystęp w jednym Duchu do Ojca. 
Ewangelia Jana 17,22
[17,22] I dałem im tę chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jesteśmy jedno. 
Księga Psalmów 113,5-7
[113,5] Któż jak PAN, nasz Bóg, który mieszka na wysokości; [6] który zniża się, aby patrzeć na to, co jest na niebie i na ziemi? [7] Podnosi nędznego z prochu, a z gnoju podnosi ubogiego; 
1 List Jana 4,7-8
[4,7] Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. [8] Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.