Wiarygodność Pisma Świętego [DKW #4+5]

2 List do Tesaloniczan 2,13
[2,13] Lecz my nieustannie powinniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg od początku wybrał was do zbawienia przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

1 Księga Samuela 3,21
[3,21] PAN zaś ukazywał się znowu w Szilo. PAN bowiem objawił się Samuelowi w Szilo przez słowo PANA. 
2 List do Koryntian 2,4-5
[2,4] Gdyż w wielkim ucisku i utrapieniu serca, wśród wielu łez pisałem do was nie po to, abyście się smucili, ale żebyście poznali, jak wielka jest moja miłość do was. [5] Jeśli więc ktoś spowodował smutek, to nie mnie zasmucił, ale po części – by nie obciążyć – was wszystkich. 
Księga Psalmów 19,7-11
[19,7] Prawo PANA jest doskonałe, nawracające duszę; świadectwo PANA pewne, dające mądrość prostemu. [8] Nakazy PANA prawe, radujące serce; przykazanie PANA czyste, oświecające oczy. [9] Bojaźń PANA jest czysta, trwająca na wieki; sądy PANA prawdziwe, wszystkie są słuszne. [10] Bardziej pożądane niż złoto, niż mnóstwo szczerego złota, i słodsze niż miód, nawet niż plaster miodu. [11] Także twój sługa jest przez nie pouczony, a kto ich przestrzega, otrzymuje wielką nagrodę. 
Ewangelia Jana 3,18-20
[3,18] Kto wierzy w niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. [19] A potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe. [20] Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie do światłości, aby jego uczynki nie były zganione. 
2 List do Koryntian 4,4-6
[4,4] w których bóg tego świata zaślepił umysły, w niewierzących, aby nie świeciła im światłość chwalebnej ewangelii Chrystusa, który jest obrazem Boga. [5] Nie głosimy bowiem samych siebie, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, a samych siebie, że jesteśmy waszymi sługami dla Jezusa. [6] Ponieważ Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, ten zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. 
List Jakuba 1,18
[1,18] Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami jego stworzeń. 
Ewangelia Jana 20,31
[20,31] Lecz te są napisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w jego imieniu. 
Ewangelia Jana 14,26
[14,26] Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. 
Ewangelia Jana 16,12-15
[16,12] Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. [13] Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy. [14] On mnie uwielbi, bo weźmie z mojego i wam oznajmi. [15] Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że weźmie z mojego i wam oznajmi. 
Ewangelia Jana 15,26-27
[15,26] Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który wychodzi od Ojca, on będzie świadczył o mnie. [27] Ale i wy będziecie świadczyć, bo jesteście ze mną od początku. 
Ewangelia Mateusza 16,26
[16,26] Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na swojej duszy poniósł szkodę? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? 
Księga Psalmów 119,18
[119,18] Otwórz moje oczy, abym ujrzał cuda twego prawa. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.