Autorytet Pisma Świętego i Jego rola [DKW #3]

2 List Piotra 1,19-21
[1,19] Mamy też mocniejsze słowo prorockie, a wy dobrze czynicie, trzymając się go jak lampy, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i jutrzenka nie wzejdzie w waszych sercach; [20] to przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo Pisma nie podlega własnemu wykładowi. [21] Nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

2 List do Tymoteusza 3,15-17
[3,15] i ponieważ od dziecka znasz Pisma święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. [16] Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości; [17] aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. 
2 List Piotra 1,16
[1,16] Gdyż daliśmy wam poznać moc i przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie podążając za zręcznie wymyślonymi baśniami, ale jako naoczni świadkowie jego wielkości. 
Ewangelia Łukasza 24,27
[24,27] I zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, wykładał im, co było o nim napisane we wszystkich Pismach. 
Ewangelia Łukasza 24,44
[24,44] Potem powiedział do nich: To są słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko, co jest o mnie napisane w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach. 
Ewangelia Łukasza 1,70
[1,70] jak mówił przez usta swoich świętych proroków, którzy byli od wieków; 
2 List do Tymoteusza 3,16
[3,16] Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości; 
List do Tytusa 1,2
[1,2] w nadziei życia wiecznego, które obiecał przed dawnymi wiekami ten, który nie kłamie, Bóg; 
Księga Psalmów 119,105
[119,105] Twoje słowo jest pochodnią dla moich nóg i światłością na mojej ścieżce. 
Apokalipsa Jana 22,18-19
[22,18] Oświadczam zaś każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: Jeśli ktoś dołoży coś do tego, dołoży mu też Bóg plag opisanych w tej księdze; [19] a jeśli ktoś odejmie coś ze słów księgi tego proroctwa, odejmie też Bóg jego dział z księgi życia i ze świętego miasta, i z rzeczy, które są opisane w tej księdze. 
1 List Piotra 1,23
[1,23] będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego, przez słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. 
1 List do Tymoteusza 6,20-21
[6,20] Tymoteuszu, strzeż tego, co ci powierzono, unikaj pospolitej, czczej gadaniny i sprzecznych twierdzeń rzekomej wiedzy; [21] którą się niektórzy szczycąc, pobłądzili w wierze. Łaska niech będzie z tobą. Amen. 
Ewangelia Jana 17,17
[17,17] Uświęć ich w twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą. 
2 List do Tymoteusza 4,2
[4,2] głoś słowo Boże, nalegaj w porę i nie w porę, upominaj, strofuj i zachęcaj ze wszelką cierpliwością i nauką. 
List do Hebrajczyków 4,12
[4,12] Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca. 
Ewangelia Jana 3,20
[3,20] Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie do światłości, aby jego uczynki nie były zganione. 
Księga Psalmów 119,99
[119,99] Stałem się rozumniejszy od wszystkich moich nauczycieli, bo rozmyślam o twoich świadectwach. 
Dzieje Apostolskie 17,11
[17,11] Ci byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice, gdyż przyjęli słowo Boże z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się sprawy mają. 
List do Kolosan 3,16
[3,16] Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie ze wszelką mądrością, nauczajcie i napominajcie się wzajemnie przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach Panu. 
Księga Hioba 17,9
[17,9] Sprawiedliwy będzie trwał przy swojej drodze, a kto ma czyste ręce, nabierze siły. 
List do Hebrajczyków 12,5-11
[12,5] i zapomnieliście o napomnieniu, które jest kierowane do was jako synów: Mój synu, nie lekceważ karania Pana i nie zniechęcaj się, gdy on cię napomina. [6] Kogo bowiem Pan miłuje, tego karze, a chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje. [7] Jeśli znosicie karanie, Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Jaki to bowiem syn, którego ojciec nie karze? [8] A jeśli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, wtedy jesteście bękartami, a nie synami. [9] Poza tym nasi cieleśni ojcowie nas karali, a szanowaliśmy ich. Czyż nie tym bardziej powinniśmy poddać się Ojcu duchów, abyśmy żyli? [10] Tamci bowiem karali nas przez krótki czas według swego uznania. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy byli uczestnikami jego świętości. [11] A żadne karanie w danej chwili nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie byli ćwiczeni. 
1 List do Tymoteusza 4,6
[4,6] Przedkładając to braciom, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym słowami wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.