Apostolski Kościół

List do Efezjan 2,19-22
[2,19] A więc nie jesteście już więcej obcymi i przybyszami, ale współobywatelami z świętymi i domownikami Boga; [20] zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus; [21] na którym cała budowla razem zespolona rośnie w świętą świątynię w Panu; [22] na którym i wy razem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez Ducha. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

List do Efezjan 3,5
[3,5] która w innych wiekach nie była znana synom ludzkim, jak teraz została objawiona jego świętym apostołom i prorokom przez Ducha; 
List do Efezjan 4,11
[4,11] I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami; 
Dzieje Apostolskie 2,42
[2,42] Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. 
Ewangelia Łukasza 1,1-2
[1,1] Ponieważ wielu podjęło się sporządzić opis tych wydarzeń, co do których mamy zupełną pewność; [2] tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa; 
Apokalipsa Jana 21,14
[21,14] A mur miasta miał dwanaście fundamentów, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka. 
Dzieje Apostolskie 4,10-12
[4,10] niech wam wszystkim i całemu ludowi Izraela będzie wiadomo, że w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, przez niego on stoi przed wami zdrowy. [11] On jest tym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, który stał się kamieniem węgielnym. [12] I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. 
1 List Piotra 2,6-8
[2,6] Dlatego mówi Pismo: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. [7] Dla was więc, którzy wierzycie, jest on cenny, dla nieposłusznych zaś ten kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym; [8] kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla tych, którzy nie wierząc, potykają się o słowo, na co też są przeznaczeni. 
Księga Izajasza 28,16
[28,16] dlatego tak powiedział Pan BóG: Oto kładę jako grunt na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, węgielny, drogocenny, utwierdzony fundament. Kto uwierzy, nie pospieszy się. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.