Jezus Chrystus i Dobra Nowina

Ewangelia Łukasza 2,8-20
[2,8] A byli w tej okolicy pasterze przebywający w polu i trzymający straż nocną nad swoim stadem. [9] I oto stanął przy nich anioł Pana, a chwała Pana zewsząd ich oświeciła. I ogarnął ich wielki strach. [10] I powiedział do nich anioł: Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam wielką radość, która będzie udziałem całego ludu. [11] Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. [12] A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. [13] I zaraz z aniołem przybyło mnóstwo wojsk niebieskich chwalących Boga i mówiących: [14] Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, wobec ludzi dobra wola. [15] A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą: Chodźmy aż do Betlejem i zobaczmy to, co się wydarzyło, a co Pan nam oznajmił. [16] Spiesząc się więc, przyszli i znaleźli Marię, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. [17] A ujrzawszy, rozgłosili to, co zostało im powiedziane o tym dziecku. [18] A wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im mówili. [19] Lecz Maria zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w swoim sercu. [20] I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, tak jak im zostało powiedziane. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Ewangelia Mateusza 9,13
[9,13] Idźcie więc i nauczcie się, co to znaczy: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Bo nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników. 
Ewangelia Łukasza 7,44-47
[7,44] I odwróciwszy się do kobiety, powiedział do Szymona: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg, ona zaś łzami obmyła moje nogi i otarła je swoimi włosami. [45] Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować moich nóg. [46] Nie namaściłeś mi głowy oliwą, a ona olejkiem namaściła moje nogi. [47] Dlatego mówię ci: Przebaczono jej wiele grzechów, gdyż bardzo umiłowała. A komu mało przebaczono, mało miłuje. 
List do Efezjan 2,8
[2,8] Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. 
Ewangelia Jana 1,12
[1,12] Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w jego imię; 
List Jakuba 4,6
[4,6] Większą zaś daje łaskę, bo mówi: Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaskę. 
Księga Wyjścia 3,14
[3,14] Wtedy Bóg odrzekł do Mojżesza: JESTEM, KTóRY JESTEM. I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was. 
List do Filipian 2,7-8
[2,7] lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi; [8] a z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. 
List do Hebrajczyków 4,1-2
[4,1] Bójmy się więc, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do jego odpoczynku, aby czasem się nie okazało, że ktoś z was jej nie osiągnął. [2] I nam bowiem głoszono ewangelię jak i tamtym. Lecz tamtym nie pomogło słowo, które słyszeli, gdyż nie było powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. 
Ewangelia Marka 1,15
[1,15] i mówiąc: Wypełnił się czas i przybliżyło się królestwo Boże. Pokutujcie i wierzcie ewangelii. 
List do Rzymian 8,28-30
[8,28] A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. [29] Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego Syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi. [30] Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.