Pocieszenie w trudnych sytuacjach

Ewangelia Łukasza 2,1-7
[2,1] A w tych dniach wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. [2] A ten pierwszy spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. [3] Szli więc wszyscy, aby dać się spisać, każdy do swego miasta. [4] Poszedł też Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawida, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i z rodu Dawida; [5] aby dać się spisać z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. [6] A gdy tam byli, nadszedł czas porodu. [7] I urodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Księga Micheasza 5,1
[5,1] Zbierz się teraz w oddziały, córko oddziałów! Obległ nas. Laską będą bić w policzek sędziego Izraela. 
List do Rzymian 5,8
[5,8] Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. 
Księga Izajasza 53,3-5
[53,3] Wzgardzony i odrzucony przez ludzi; mąż boleści i doświadczony cierpieniem. I przed nim ukrywaliśmy jakby swoją twarz; wzgardzony tak, że mieliśmy go za nic. [4] Zaprawdę on wziął na siebie nasze cierpienia i nosił naszą boleść. A my uważaliśmy, że jest zraniony, uderzony przez Boga i utrapiony. [5] Lecz on był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na nim, a jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. 
Ewangelia Jana 3,16
[3,16] Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 
List do Hebrajczyków 4,14-16
[4,14] Mając więc wielkiego najwyższego kapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się naszego wyznania. [15] Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu. [16] Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili. 
Ewangelia Łukasza 1,28
[1,28] Kiedy anioł przyszedł do niej, powiedział: Witaj, obdarowana łaską, Pan jest z tobą. Błogosławiona jesteś między kobietami. 
Ewangelia Łukasza 1,12
[1,12] I przeraził się Zachariasz na jego widok, i ogarnął go strach. 
Ewangelia Mateusza 28,20
[28,20] ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen. 
Księga Psalmów 51,14
[51,14] Uwolnij mnie od winy za przelanie krwi, o Boże, Boże mego zbawienia, a mój język będzie wysławiał twoją sprawiedliwość. 
2 List do Koryntian 12,9
[12,9] Lecz powiedział mi: Wystarczy ci moja łaska. Moja moc bowiem doskonali się w słabości. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.