Wierne głoszenie Dobrej Nowiny

Ewangelia Łukasza 1,76-80
[1,76] A ty, dziecko, będziesz nazwane prorokiem Najwyższego, bo pójdziesz przed obliczem Pana, aby przygotować jego drogi; [77] i żeby jego ludowi dać poznać zbawienie przez przebaczenie mu grzechów; [78] dzięki serdecznemu miłosierdziu naszego Boga, przez które nawiedził nas wschód słońca z wysoka; [79] aby oświecić siedzących w ciemności i w cieniu śmierci, aby skierować nasze kroki na drogę pokoju. [80] A dziecko rosło i umacniało się w duchu, i przebywało na pustyniach aż do dnia ukazania się przed Izraelem. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Dzieje Apostolskie 1,8
[1,8] Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. 
Ewangelia Łukasza 1,67-75
[1,67] A Zachariasz, jego ojciec, będąc napełniony Duchem Świętym, prorokował: [68] Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, bo nawiedził i odkupił swój lud; [69] i wzbudził nam róg zbawienia w domu Dawida, swego sługi; [70] jak mówił przez usta swoich świętych proroków, którzy byli od wieków; [71] że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą; [72] aby okazać miłosierdzie naszym ojcom i przypomnieć swoje święte przymierze; [73] i przysięgę, którą złożył Abrahamowi, naszemu ojcu; [74] że nam da, abyśmy mu służyli bez lęku, wybawieni z ręki naszych nieprzyjaciół; [75] w świętości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni naszego życia. 
Ewangelia Jana 14,26
[14,26] Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. 
1 List do Koryntian 1,21
[1,21] Skoro bowiem w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość, upodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia zbawić tych, którzy wierzą. 
Ewangelia Jana 3,8
[3,8] Wiatr wieje, gdzie chce, i słyszysz jego głos, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha. 
List do Rzymian 8,29-30
[8,29] Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego Syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi. [30] Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił. 
Księga Estery 4,13-14
[4,13] Wtedy Mardocheusz polecił przekazać Esterze taką odpowiedź: Nie myśl sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz w domu królewskim. [14] Jeśli bowiem ty całkowicie będziesz milczeć w tym czasie, uwolnienie i wybawienie dla Żydów przyjdzie z innego miejsca, ale ty i dom twego ojca zginiecie. A kto wie, czy nie na tę właśnie chwilę dostąpiłaś godności królestwa? 
Ewangelia Łukasza 3,4-5
[3,4] Jak jest napisane w księdze słów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Pana, prostujcie jego ścieżki. [5] Każda dolina będzie wypełniona, a każda góra i pagórek będą obniżone; to, co krzywe, wyprostuje się, a wyboiste drogi będą gładkie. 
Ewangelia Łukasza 3,7-9
[3,7] Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby ich ochrzcił: Plemię żmijowe, któż was ostrzegł, żebyście uciekali przed przyszłym gniewem? [8] Wydajcie więc owoce godne pokuty i nie zaczynajcie sobie wmawiać: Naszym ojcem jest Abraham. Mówię wam bowiem, że Bóg i z tych kamieni może wzbudzić dzieci Abrahamowi. [9] A już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. 
List do Hebrajczyków 10,31
[10,31] Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. 
Ewangelia Jana 1,29
[1,29] A nazajutrz Jan zobaczył Jezusa przychodzącego do niego i powiedział: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. 
List do Hebrajczyków 10,1-4
[10,1] Prawo bowiem, zawierając cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może nigdy przez te same ofiary, które co roku są nieustannie składane, uczynić doskonałymi tych, którzy przychodzą. [2] W przeciwnym razie przestano by je składać, dlatego że składający je, raz oczyszczeni, nie mieliby już żadnych grzechów na sumieniu. [3] A jednak przez te ofiary każdego roku odbywa się przypominanie grzechów. [4] Niemożliwe jest bowiem, aby krew wołów i kozłów gładziła grzechy. 
List do Hebrajczyków 10,12
[10,12] Lecz ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, zasiadł po prawicy Boga; 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.