Śmierć Jezusa pokazuje nam jak żyć

1 List Piotra 2,21
[2,21] Do tego bowiem jesteście powołani, bo i Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład, abyście szli w jego ślady; 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Ewangelia Łukasza 23,34
[23,34] Wtedy Jezus powiedział: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Potem podzielili jego szaty i rzucali o nie losy. 
Dzieje Apostolskie 7,60
[7,60] A upadłszy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie poczytaj im tego za grzech. A gdy to powiedział, zasnął. 
Ewangelia Łukasza 23,43
[23,43] A Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę powiadam ci: Dziś będziesz ze mną w raju. 
Ewangelia Łukasza 23,41-42
[23,41] My doprawdy – sprawiedliwie, bo odbieramy należną zapłatę za nasze uczynki, ale on nic złego nie zrobił. [42] I powiedział do Jezusa: Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. 
Ewangelia Jana 3,8
[3,8] Wiatr wieje, gdzie chce, i słyszysz jego głos, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha. 
1 List do Tymoteusza 1,15
[1,15] Wiarygodne to słowa i godne całkowitego przyjęcia, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. 
Ewangelia Jana 19,26-27
[19,26] Gdy więc Jezus zobaczył matkę i ucznia, którego miłował, stojącego obok, powiedział do swojej matki: Kobieto, oto twój syn. [27] Potem powiedział do ucznia: Oto twoja matka. I od tej godziny uczeń ten wziął ją do siebie. 
Ewangelia Jana 7,5
[7,5] Bo nawet jego bracia nie wierzyli w niego. 
Ewangelia Mateusza 27,46
[27,46] Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachthani? To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemu mnie opuściłeś? 
Księga Habakuka 1,13
[1,13] Twoje oczy są tak czyste, że nie możesz patrzeć na zło ani widzieć bezprawia. Czemu patrzysz na czyniących przewrotność? Czemu milczysz, gdy niegodziwy pożera sprawiedliwszego niż on sam? 
Ewangelia Jana 19,28
[19,28] Potem Jezus, widząc, że już wszystko się wykonało, aby się wypełniło Pismo, powiedział: Pragnę. 
List do Hebrajczyków 4,15
[4,15] Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu. 
Ewangelia Jana 19,40
[19,40] Wzięli więc ciało Jezusa i owinęli je w płótna z tymi wonnościami, zgodnie z żydowskim zwyczajem grzebania zmarłych. 
2 List do Tymoteusza 4,6-8
[4,6] Ja bowiem już mam być złożony w ofierze, a czas mojego odejścia nadchodzi. [7] Dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. [8] Odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości, którą mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali jego przyjście. 
Ewangelia Łukasza 23,46
[23,46] Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w twoje ręce powierzam mego ducha. Gdy to powiedział, skonał. 
Księga Psalmów 16,9-11
[16,9] Dlatego cieszy się moje serce i raduje się moja chwała, a moje ciało będzie spoczywać bezpiecznie. [10] Nie zostawisz bowiem mojej duszy w piekle ani nie dopuścisz swemu Świętemu doznać zniszczenia. [11] Dasz mi poznać drogę życia, pełnię radości przed twoim obliczem, rozkosze po twojej prawicy na wieki. 
List do Rzymian 12,1
[12,1] Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest wasza rozumna służba. 
1 List Piotra 2,23
[2,23] który, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, ale powierzył sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie. 
List do Efezjan 1,20
[1,20] Okazał ją w Chrystusie, gdy go wskrzesił z martwych i posadził po swojej prawicy w miejscach niebiańskich; 
List Jakuba 2,10
[2,10] Kto bowiem przestrzega całego prawa, a przekroczy jedno przykazanie, staje się winnym wszystkich. 
List do Rzymian 3,10-11
[3,10] jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego; [11] nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. 
List do Rzymian 6,23
[6,23] Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. 
List do Hebrajczyków 10,14
[10,14] Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.