Bóg da życie umarłemu ciału - 1Kor15 cz.3

1 List do Koryntian 15,35-50
[15,35] Lecz powie ktoś: Jak umarli są wskrzeszani i w jakim ciele przychodzą? [36] Głupcze! To, co siejesz, nie ożyje, jeśli nie obumrze. [37] I to, co siejesz, to nie ciało, które ma powstać, ale gołe ziarno, na przykład pszeniczne lub jakieś inne. [38] Bóg zaś daje mu ciało, jakie chce, a każdemu z ziaren właściwe jemu ciało. [39] Nie każde ciało jest jednakowe, ale inne jest ciało ludzi, a inne ciało zwierząt, inne ryb, a inne ptaków. [40] Są też ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inna jest chwała ciał niebieskich, a inna ziemskich. [41] Inna chwała słońca, inna chwała księżyca, a inna chwała gwiazd. Gwiazda bowiem od gwiazdy różni się jasnością. [42] Tak też jest ze zmartwychwstaniem umarłych. Sieje się ciało w zniszczalności, a jest wskrzeszane w niezniszczalności; [43] sieje się w niesławie, a jest wskrzeszane w chwale, sieje się w słabości, a jest wskrzeszane w mocy; [44] sieje się ciało cielesne, a jest wskrzeszane ciało duchowe. Jest ciało cielesne, jest też ciało duchowe. [45] Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. [46] Jednak pierwsze nie jest to, co duchowe, ale to, co cielesne, potem duchowe. [47] Pierwszy człowiek z ziemi – ziemski, drugi człowiek – sam Pan z nieba. [48] Jaki jest ten ziemski, tacy i ziemscy; a jaki jest niebieski, tacy i niebiescy. [49] A jak nosiliśmy obraz ziemskiego, tak będziemy nosili obraz niebieskiego. [50] To zaś mówię, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć królestwa Bożego ani to, co zniszczalne, nie odziedziczy tego, co niezniszczalne. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Księga Hioba 19,25-26
[19,25] Wiem bowiem, że mój Odkupiciel żyje i że w ostateczny dzień stanie na ziemi. [26] A choć moja skóra się rozłoży, to w swoim ciele ujrzę Boga. 
Księga Ezechiela 37,6
[37,6] nałożę na was ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem, oblekę was w skórę, i włożę w was tchnienie, i ożyjecie. I poznacie, że ja jestem PANEM. 
Ewangelia Jana 5,28
[5,28] Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą jego głos; 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.