Przyjaźń z Bogiem

Księga Psalmów 90,1-17
[90,1] Modlitwa Mojżesza, męża Bożego. Panie, ty byłeś naszą ucieczką z pokolenia na pokolenie. [2] Zanim zrodziły się góry, zanim ukształtowałeś ziemię i świat, od wieków na wieki ty jesteś Bogiem. [3] Obracasz człowieka w proch i mówisz: Wracajcie, synowie ludzcy. [4] Tysiąc lat bowiem w twoich oczach jest jak dzień wczorajszy, który minął, i jak straż nocna. [5] Porywasz ich jakby powodzią, są jak sen i jak trawa, która rośnie o poranku. [6] Rano kwitnie i rośnie, a wieczorem zostaje skoszona i usycha. [7] Giniemy bowiem od twego gniewu i jesteśmy przerażeni twoją zapalczywością. [8] Położyłeś przed sobą nasze nieprawości, nasze skryte grzechy w świetle twego oblicza. [9] Wszystkie nasze dni przemijają z powodu twego gniewu, nasze lata nikną jak westchnienie. [10] Liczbą naszych dni jest lat siedemdziesiąt, a jeśli sił starczy, lat osiemdziesiąt, a to, co w nich najlepsze, to tylko kłopot i cierpienie, bo szybko mijają, a my odlatujemy. [11] Któż zna srogość twego gniewu? Albo kto, bojąc się ciebie, zna twoją zapalczywość? [12] Naucz nas liczyć nasze dni, abyśmy przywiedli serce do mądrości. [13] Powróć, PANIE. Jak długo jeszcze? Zlituj się nad swymi sługami. [14] Nasyć nas z rana twoim miłosierdziem, abyśmy mogli się cieszyć i radować przez wszystkie nasze dni. [15] Spraw nam radość według dni, w których nas trapiłeś; według lat, w których zaznaliśmy zła. [16] Niech się ukaże twoim sługom twoje dzieło, a twoja chwała ich synom. [17] Niech dobroć PANA, naszego Boga, będzie z nami; i utwierdź wśród nas dzieło naszych rąk; utwierdź dzieło naszych rąk! 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Ewangelia Jana 15,14-15
[15,14] Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli robicie to, co wam przykazuję. [15] Już więcej nie będę nazywał was sługami, bo sługa nie wie, co robi jego pan. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mego Ojca. 
Księga Daniela 12,2-3
[12,2] A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzi się, jedni do życia wiecznego, a drudzy ku hańbie i wiecznej pogardzie. [3] Ci, którzy są mądrzy, będą świecić jak blask firmamentu, a ci, którzy przyprowadzili wielu do sprawiedliwości – jak gwiazdy na wieki wieków. 
1 List Piotra 5,4
[5,4] A gdy się objawi Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnącą koronę chwały. 
1 List do Koryntian 15,58
[15,58] A tak, moi mili bracia, bądźcie stali, niezachwiani, zawsze obfitujący w dziele Pana, wiedząc, że wasza praca nie jest daremna w Panu. 
List do Hebrajczyków 12,6-8
[12,6] Kogo bowiem Pan miłuje, tego karze, a chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje. [7] Jeśli znosicie karanie, Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Jaki to bowiem syn, którego ojciec nie karze? [8] A jeśli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, wtedy jesteście bękartami, a nie synami. 
Ewangelia Łukasza 18,13-14
[18,13] A celnik, stojąc z daleka, nie chciał nawet oczu podnieść ku niebu, ale bił się w piersi, mówiąc: Boże, bądź miłosierny mnie grzesznemu. [14] Mówię wam, że raczej ten odszedł do swego domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. 
1 List do Koryntian 3,11-15
[3,11] Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu niż ten, który jest położony, którym jest Jezus Chrystus. [12] A czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, z drogich kamieni, drewna, siana czy ze słomy; [13] dzieło każdego będzie jawne. Dzień ten bowiem to pokaże, gdyż przez ogień zostanie objawione i ogień wypróbuje, jakie jest dzieło każdego. [14] Jeśli czyjeś dzieło budowane na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma zapłatę. [15] Jeśli zaś czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie szkodę. Lecz on sam będzie zbawiony, tak jednak, jak przez ogień. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.