Życie w trudnych czasach

Księga Psalmów 2,1-12
[2,1] Dlaczego poganie się buntują, a narody knują próżne zamysły? [2] Królowie ziemscy powstają, a władcy naradzają się wspólnie przeciwko PANU i jego pomazańcowi, mówiąc: [3] Zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. [4] Lecz ten, który mieszka w niebie, będzie się śmiał, Pan będzie z nich szydził. [5] Wtedy przemówi do nich w swoim gniewie i swą zapalczywością ich zatrwoży: [6] Ja ustanowiłem mojego króla na Syjonie, mojej świętej górze. [7] Ogłoszę dekret: PAN powiedział do mnie: Ty jesteś moim Synem, ja ciebie dziś zrodziłem. [8] Poproś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce ziemi na własność. [9] Potłuczesz je laską żelazną, jak naczynie gliniane je pokruszysz. [10] Teraz więc, królowie, zrozumcie, przyjmijcie pouczenie, sędziowie ziemi! [11] Służcie PANU z bojaźnią i radujcie się z drżeniem. [12] Pocałujcie Syna, by się nie rozgniewał i abyście nie zginęli w drodze, gdyby jego gniew choć trochę się zapalił. Błogosławieni wszyscy, którzy mu ufają. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Ewangelia Mateusza 11,29-30
[11,29] Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla waszych dusz. [30] Moje jarzmo bowiem jest przyjemne, a moje brzemię lekkie. 
List do Hebrajczyków 1,5
[1,5] Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, ja ciebie dziś zrodziłem? I znowu: Ja będę mu Ojcem, a on będzie mi Synem? 
Ewangelia Jana 3,16
[3,16] Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 
Ewangelia Mateusza 6,10
[6,10] Niech przyjdzie twoje królestwo, niech się dzieje twoja wola na ziemi, tak jak w niebie. 
Ewangelia Łukasza 12,32
[12,32] Nie bój się, mała trzódko, gdyż upodobało się waszemu Ojcu dać wam królestwo. 
Dzieje Apostolskie 4,24-29
[4,24] A gdy oni to usłyszeli, jednomyślnie podnieśli swój głos do Boga i powiedzieli: Panie, ty jesteś Bogiem, który uczynił niebo, ziemię, morze i wszystko, co w nich jest; [25] który przez usta swego sługi Dawida powiedziałeś: Dlaczego burzą się narody, a ludzie knują próżne rzeczy? [26] Królowie ziemi powstali i książęta zebrali się razem przeciw Panu i przeciw jego Chrystusowi. [27] Rzeczywiście bowiem Herod i Poncjusz Piłat z poganami i ludem Izraela zebrali się przeciwko twemu świętemu Synowi, Jezusowi, którego namaściłeś; [28] aby uczynić to, co twoja ręka i twój wyrok przedtem postanowiły, że ma się stać. [29] A teraz, Panie, spójrz na ich groźby i daj twoim sługom z całą odwagą głosić twoje słowo; 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.