Zrzucanie starego człowieka i wkładanie nowego cz.2

List do Efezjan 5,1-10
[5,1] Bądźcie więc naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci; [2] i postępujcie w miłości, jak i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas jako dar i ofiarę Bogu na miłą woń. [3] A nierząd i wszelka nieczystość albo chciwość niech nie będą nawet wśród was wspominane, jak przystoi świętym; [4] także sprośność, niedorzeczne gadanie i nieprzyzwoite żarty, ale raczej dziękczynienie. [5] Bo wiecie o tym, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga. [6] Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo z powodu tych rzeczy przychodzi gniew Boga na synów nieposłuszeństwa. [7] Nie bądźcie więc ich wspólnikami. [8] Byliście bowiem niegdyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości; [9] (Bo owoc Ducha jest we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie). [10] Badając to, co podoba się Panu; 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

List do Efezjan 4,20
[4,20] Lecz wy nie tak nauczyliście się Chrystusa; 
List do Efezjan 4,25-32
[4,25] Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy mówi prawdę swojemu bliźniemu, bo jesteśmy członkami jedni drugich. [26] Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. [27] Nie dawajcie miejsca diabłu. [28] Kto kradł, niech więcej nie kradnie, ale raczej niech pracuje, czyniąc własnymi rękami to, co jest dobre, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. [29] Żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobre, dla zbudowania, aby przynosiło łaskę słuchającym. [30] I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. [31] Wszelka gorycz i zapalczywość, gniew, wrzask i złorzeczenie niech zostaną usunięte spośród was wraz ze wszelką złośliwością. [32] Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie. 
Ewangelia Mateusza 22,36-40
[22,36] Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? [37] A Jezus mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą i całym swym umysłem. [38] To jest pierwsze i największe przykazanie. [39] A drugie jest do niego podobne: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. [40] Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy. 
List do Rzymian 5,6-8
[5,6] Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. [7] Choć rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, jednak za dobrego może ktoś odważyłby się umrzeć. [8] Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. 
Ewangelia Mateusza 5,44-46
[5,44] Lecz ja wam mówię: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was; [45] abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On bowiem sprawia, że jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi i deszcz zsyła na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. [46] Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, jakąż macie nagrodę? Czyż i celnicy tego nie czynią? 
1 List do Koryntian 6,18-19
[6,18] Uciekajcie od nierządu. Wszelki grzech, który człowiek popełnia, jest poza ciałem. Lecz kto dopuszcza się nierządu, grzeszy przeciwko własnemu ciału. [19] Czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga, i nie należycie do samych siebie? 
1 List do Koryntian 6,9-10
[6,9] Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą; [10] ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. 
Ewangelia Mateusza 6,24
[6,24] Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. 
Księga Rodzaju 3,1
[3,1] A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta polne, które PAN Bóg uczynił. Powiedział on do kobiety: Czy Bóg rzeczywiście powiedział: Nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? 
Księga Psalmów 11,1
[11,1] Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida. W PANU pokładam ufność. Jakże więc możecie mówić mojej duszy: Odleć jak ptak na twoją górę? 
Ewangelia Jana 7,38-39
[7,38] Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. [39] A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch Święty bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. 
2 List do Tymoteusza 3,16-17
[3,16] Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości; [17] aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany. 
Księga Psalmów 119,10-11
[119,10] Z całego serca cię szukam, nie pozwól mi zboczyć od twoich przykazań. [11] W swoim sercu zachowuję twoje słowa, aby nie zgrzeszyć przeciwko tobie. 
Księga Psalmów 119,15-16
[119,15] Rozmyślam o twoich przykazaniach i przypatruję się twoim drogom. [16] Rozkoszuję się twoimi prawami i nie zapominam twoich słów. 
Księga Psalmów 119,33-35
[119,33] Naucz mnie, PANIE, drogi twoich praw, a będę jej strzegł do końca. [34] Daj mi rozum, abym zachował twoje prawo; żebym go przestrzegał z całego serca. [35] Spraw, bym chodził ścieżką twoich przykazań, gdyż w nich mam upodobanie. 
Księga Psalmów 119,97-100
[119,97] O, jakże miłuję twoje prawo! Przez cały dzień o nim rozmyślam. [98] Czynisz mnie mądrzejszym od moich nieprzyjaciół dzięki twoim przykazaniom, bo mam je zawsze przed sobą. [99] Stałem się rozumniejszy od wszystkich moich nauczycieli, bo rozmyślam o twoich świadectwach. [100] Jestem roztropniejszy od starszych, bo przestrzegam twoich przykazań. 
Księga Psalmów 1,2
[1,2] lecz ma upodobanie w prawie PANA i nad jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.