Cechy prawdziwego uwielbienia cz.2

Ewangelia Łukasza 1,46-55
[1,46] Wtedy Maria powiedziała: Wielbi moja dusza Pana; [47] i rozradował się mój duch w Bogu, moim Zbawicielu; [48] bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem wszystkie pokolenia będą mnie odtąd nazywać błogosławioną. [49] Bo uczynił mi wielkie rzeczy ten, który jest mocny, i święte jest jego imię. [50] A jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją. [51] Okazał moc swoim ramieniem i rozproszył pysznych w myślach ich serc. [52] Strącił mocarzy z tronów, a wywyższył pokornych. [53] Głodnych napełnił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. [54] Ujął się za Izraelem, swym sługą, pomny na swoje miłosierdzie; [55] jak mówił do naszych ojców, do Abrahama i jego potomstwa na wieki. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

1 List do Tymoteusza 4,10
[4,10] Dlatego pracujemy i jesteśmy lżeni, że pokładamy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. 
List do Rzymian 6,23
[6,23] Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. 
Ewangelia Mateusza 1,21
[1,21] I urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. 
Księga Psalmów 51,14
[51,14] Uwolnij mnie od winy za przelanie krwi, o Boże, Boże mego zbawienia, a mój język będzie wysławiał twoją sprawiedliwość. 
Księga Psalmów 103,17
[103,17] Ale miłosierdzie PANA od wieków na wieki nad tymi, którzy się go boją, a jego sprawiedliwość nad synami synów; 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.