Kochaj bez granic - 1Kor13

1 List do Koryntian 13,1-13
[13,1] Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. [2] I choćbym miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak, żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. [3] I choćbym rozdał na żywność dla ubogich cały swój majątek, i choćbym wydał swoje ciało na spalenie, a miłości bym nie miał, nic nie zyskam. [4] Miłość jest cierpliwa, jest życzliwa. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą; [5] nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli nic złego; [6] nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy; [7] wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma. [8] Miłość nigdy nie ustaje. Bo choć są proroctwa, przeminą; choć języki, ustaną; choć wiedza, obróci się wniwecz. [9] Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy. [10] Ale gdy przyjdzie to, co doskonałe, wtedy przeminie to, co jest cząstkowe. [11] Dopóki byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, rozumiałem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Lecz gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem tego, co dziecięce. [12] Teraz bowiem widzimy w zwierciadle, niewyraźnie, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznaję cząstkowo, ale wtedy poznam tak, jak jestem poznany. [13] A teraz trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Ewangelia Mateusza 7,12
[7,12] Wszystko więc, co chcecie, aby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. To bowiem jest Prawo i Prorocy. 
Ewangelia Mateusza 22,40
[22,40] Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy. 
List do Rzymian 13,8
[13,8] Nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił prawo. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.