Stary człowiek a nowy

List do Efezjan 4,17-24
[4,17] To więc mówię i zaświadczam w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują inni poganie w próżności ich umysłu; [18] mając przyćmiony rozum, obcy dla życia Bożego z powodu niewiedzy, która w nich jest, z powodu zatwardziałości ich serca. [19] Oni, stawszy się nieczuli, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z zachłannością. [20] Lecz wy nie tak nauczyliście się Chrystusa; [21] jeśli tylko słyszeliście go i byliście pouczeni przez niego, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie; [22] że – co się tyczy poprzedniego postępowania – powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze żądze; [23] i odnowić się w duchu waszego umysłu; [24] i przyoblec się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w prawdziwej świętości. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

List do Efezjan 4,1-16
[4,1] Proszę więc was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani; [2] z całą pokorą, łagodnością i z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości; [3] starając się zachować jedność Ducha w więzi pokoju. [4] Jedno jest ciało i jeden Duch, jak też zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania. [5] Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; [6] Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i w was wszystkich. [7] A każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusa. [8] Dlatego Pismo mówi: Wstąpiwszy na wysokość, poprowadził pojmanych jeńców i dał ludziom dary. [9] Lecz to, że wstąpił, cóż oznacza, jeśli nie to, że najpierw zstąpił do niższych regionów ziemi? [10] Ten, który zstąpił, jest i tym, który wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. [11] I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami; [12] dla przysposobienia świętych, dla dzieła posługiwania, dla budowania ciała Chrystusa; [13] aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa; [14] abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu. [15] Lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w tego, który jest głową – w Chrystusa. [16] Z niego całe ciało harmonijnie złożone i zespolone we wszystkich stawach, dzięki działaniu każdego członka, stosownie do jego miary, przyczynia sobie wzrostu dla budowania samego siebie w miłości. 
List do Efezjan 2,1-3
[2,1] I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach; [2] w których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. [3] Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. 
List do Rzymian 8,5
[8,5] Ci bowiem, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ale ci, którzy żyją według Ducha, myślą o tym, co duchowe. 
List do Rzymian 8,7
[8,7] dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może. 
List do Rzymian 1,26-28
[1,26] Dlatego wydał ich Bóg haniebnym namiętnościom, gdyż nawet ich kobiety zamieniły naturalne współżycie na przeciwne naturze. [27] Także mężczyźni, opuściwszy naturalne współżycie z kobietą, zapałali w swej pożądliwości jedni ku drugim, mężczyzna z mężczyzną, popełniając haniebne czyny i ponosząc na sobie samych należną za swój błąd zapłatę. [28] A skoro im się nie spodobało zachowanie poznania Boga, wydał ich Bóg na pastwę wypaczonego umysłu, aby robili to, co nie wypada; 
List do Filipian 4,9
[4,9] Czyńcie to, czego się też nauczyliście, co przyjęliście, co słyszeliście i widzieliście we mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. 
List do Kolosan 1,7
[1,7] jak też nauczyliście się od naszego umiłowanego współsługi Epafrasa, który jest wiernym sługą Chrystusa dla was; 
List do Rzymian 6,6
[6,6] wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z nim, aby ciało grzechu zostało zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. 
List Jakuba 1,14-15
[1,14] Lecz każdy jest kuszony przez własną pożądliwość, która go pociąga i nęci. [15] Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy będzie wykonany, rodzi śmierć. 
List Jakuba 4,1
[4,1] Skąd wojny i walki wśród was? Czy nie z waszych żądz, które toczą bój w waszych członkach? 
1 List Jana 1,8
[1,8] Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. 
List do Efezjan 2,10
[2,10] Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. 
Księga Psalmów 119,11-12
[119,11] W swoim sercu zachowuję twoje słowa, aby nie zgrzeszyć przeciwko tobie. [12] Błogosławiony jesteś, PANIE; naucz mnie twoich praw. 
Księga Psalmów 119,15
[119,15] Rozmyślam o twoich przykazaniach i przypatruję się twoim drogom. 
Księga Psalmów 119,34
[119,34] Daj mi rozum, abym zachował twoje prawo; żebym go przestrzegał z całego serca. 
Księga Psalmów 119,59
[119,59] Rozmyślałem nad moimi drogami i zwracałem kroki ku twoim świadectwom. 
List do Rzymian 12,2
[12,2] A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. 
1 List do Koryntian 4,20
[4,20] Królestwo Boże bowiem przejawia się nie w słowie, ale w mocy. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.