Jeden dla wszystkich - wszyscy dla jednego - 1Kor12 cz.2

1 List do Koryntian 12,12-31
[12,12] Jak bowiem ciało jest jedno, a członków ma wiele i wszystkie członki jednego ciała, choć jest ich wiele, są jednym ciałem, tak i Chrystus. [13] Bo wszyscy przez jednego Ducha zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni w jednego Ducha. [14] Ciało bowiem nie jest jednym członkiem, ale wieloma. [15] Gdyby noga powiedziała: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała – czy dlatego nie należy do ciała? [16] A gdyby ucho powiedziało: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała – czy dlatego nie należy do ciała? [17] Gdyby całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A gdyby całe było słuchem, gdzież powonienie? [18] Lecz Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. [19] Gdyby wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? [20] Tymczasem wiele jest członków, lecz jedno ciało. [21] Nie może więc oko powiedzieć ręce: Nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogom: Nie potrzebuję was. [22] Przeciwnie, o wiele bardziej potrzebne są te członki ciała, które wydają się najsłabsze. [23] A te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym otaczamy szacunkiem, a nasze wstydliwe członki otrzymują większe poszanowanie. [24] Natomiast nasze przyzwoite członki tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, że dał członkowi, któremu brakuje czci, więcej szacunku; [25] aby nie było podziału w ciele, ale żeby członki jednakowo troszczyły się o siebie nawzajem. [26] Tak więc, jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli jeden członek doznaje czci, radują się z nim wszystkie członki. [27] Wy zaś jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami. [28] A Bóg ustanowił niektórych w kościele najpierw jako apostołów, potem proroków, po trzecie nauczycieli, potem cudotwórców, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, rządzenia, różne języki. [29] Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy cudotwórcami? [30] Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy tłumaczą? [31] Starajcie się usilnie o lepsze dary; a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

List do Efezjan 5,29
[5,29] Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swego ciała, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Pan kościół. 
List do Galatów 3,28
[3,28] Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety; wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. 
List do Filipian 2,3-5
[2,3] nie czyńcie nic z kłótliwości ani z próżnej chwały, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. [4] Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, ale i o to, co innych. [5] Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie; 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.