Podział ludzkości

Księga Rodzaju 35,27-29
[35,27] I Jakub przyszedł do swego ojca Izaaka, do Mamre, do miasta Arba, czyli Hebronu, gdzie przebywali Abraham i Izaak. [28] A dni Izaaka było sto osiemdziesiąt lat. [29] I Izaak oddał ducha, i umarł, i został przyłączony do swego ludu, stary i syty dni; a pogrzebali go jego synowie, Ezaw i Jakub. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Księga Rodzaju 36,6-8
[36,6] I Ezaw wziął swoje żony, synów, córki i wszystkich domowników, swoje stada, wszystkie bydła i całe swoje mienie, które zdobył w ziemi Kanaan, i odszedł od swego brata Jakuba do innej ziemi; [7] bo ich majątek był tak wielki, że nie mogli mieszkać razem, i ziemia, na której przebywali, nie mogła ich utrzymać z powodu mnóstwa ich stad. [8] I Ezaw zamieszkał na górze Seir. Ezaw to Edom. 
Ewangelia Mateusza 10,34-36
[10,34] Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. [35] Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem i córkę z jej matką, a synową z teściową. [36] I nieprzyjaciółmi człowieka będą jego domownicy. 
Księga Malachiasza 1,3-4
[1,3] a Ezawa znienawidziłem i wydałem jego góry na spustoszenie, a jego dziedzictwo – smokom na pustkowiu. [4] Choćby Edom powiedział: Staliśmy się ubodzy, ale wrócimy i odbudujemy spustoszone miejsca, to tak mówi PAN zastępów: Niech oni budują, a ja zburzę; i nazwą ich granicą bezbożności oraz ludem, na który PAN zapałał gniewem aż na wieki. 
Księga Rodzaju 25,5-6
[25,5] I Abraham dał Izaakowi wszystko, co miał. [6] A synom nałożnic, które miał, Abraham dał upominki i jeszcze za swojego życia wyprawił ich z dala od swego syna Izaaka ku wschodowi, do ziemi wschodniej. 
Księga Rodzaju 3,23-24
[3,23] PAN Bóg wydalił go więc z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. [24] Tak wygnał człowieka i postawił na wschód od ogrodu Eden cherubinów i płomienisty miecz obracający się we wszystkie strony, aby strzegły drogi do drzewa życia. 
Ewangelia Łukasza 4,5-8
[4,5] Wtedy wyprowadził go diabeł na wysoką górę i pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata. [6] I powiedział do niego diabeł: Dam ci całą tę potęgę i ich chwałę, bo zostały mi przekazane i daję je, komu chcę. [7] Jeśli więc oddasz mi pokłon, wszystko będzie twoje. [8] A Jezus mu odpowiedział: Idź precz ode mnie, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, swemu Bogu, będziesz oddawał pokłon i tylko jemu będziesz służył. 
Ewangelia Mateusza 22,38-40
[22,38] To jest pierwsze i największe przykazanie. [39] A drugie jest do niego podobne: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. [40] Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy. 
Dzieje Apostolskie 4,12
[4,12] I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. 
Ewangelia Jana 14,6
[14,6] Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. 
2 List do Koryntian 5,9
[5,9] Dlatego też zabiegamy o to, żeby się jemu podobać, czy mieszkamy w ciele, czy z niego wychodzimy. 
1 List do Koryntian 10,1-11
[10,1] Nie chcę, bracia, żebyście nie wiedzieli, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze; [2] i wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni w obłoku i w morzu; [3] wszyscy też jedli ten sam pokarm duchowy; [4] i wszyscy pili ten sam duchowy napój. Pili bowiem ze skały duchowej, która szła za nimi. A tą skałą był Chrystus. [5] Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Polegli bowiem na pustyni. [6] A to stało się dla nas przykładem, żebyśmy nie pożądali złych rzeczy, jak oni pożądali. [7] Nie bądźcie więc bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak jest napisane: Usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić. [8] Nie dopuszczajmy się też nierządu, jak niektórzy z nich się dopuszczali i padło ich jednego dnia dwadzieścia trzy tysiące; [9] i nie wystawiajmy na próbę Chrystusa, jak niektórzy z nich wystawiali i poginęli od wężów; [10] ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez niszczyciela. [11] A to wszystko przydarzyło się im dla przykładu i zostało napisane dla napomnienia nas, których dosięgnął kres czasów. 
Ewangelia Jana 10,10
[10,10] Złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby miały życie i aby miały je w obfitości. 
List do Kolosan 1,15-17
[1,15] On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. [16] Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. [17] On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu. 
1 List Jana 2,15-17
[2,15] Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. [16] Wszystko bowiem, co jest na świecie – pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia – nie pochodzi od Ojca, ale od świata. [17] A świat przemija wraz ze swoją pożądliwością, ale kto wypełnia wolę Boga, trwa na wieki. 
Księga Przysłów 27,5-6
[27,5] Lepsza jest jawna nagana niż skryta miłość. [6] Rany przyjaciela wierne, ale pocałunki wroga zwodnicze. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.