Jedność w kościele jest oparta na prawdzie

List do Efezjan 4,1-6
[4,1] Proszę więc was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani; [2] z całą pokorą, łagodnością i z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości; [3] starając się zachować jedność Ducha w więzi pokoju. [4] Jedno jest ciało i jeden Duch, jak też zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania. [5] Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; [6] Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i w was wszystkich. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

1 List do Tymoteusza 1,5
[1,5] Końcem zaś przykazania jest miłość płynąca z czystego serca, z prawego sumienia i wiary nieobłudnej; 
List do Rzymian 8,8
[8,8] Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. 
List do Filipian 2,3-8
[2,3] nie czyńcie nic z kłótliwości ani z próżnej chwały, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. [4] Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, ale i o to, co innych. [5] Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie; [6] który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież; [7] lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi; [8] a z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. 
Księga Przysłów 15,1
[15,1] Łagodna odpowiedź uśmierza zapalczywość, a przykre słowa wzniecają gniew. 
Księga Przysłów 16,24
[16,24] Miłe słowa są jak plaster miodu, słodycz dla duszy i lekarstwo dla kości. 
Ewangelia Łukasza 17,3-4
[17,3] Miejcie się na baczności. Jeśli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, strofuj go, a jeśli żałuje, przebacz mu. [4] A jeśli siedem razy na dzień zgrzeszy przeciwko tobie i siedem razy w ciągu dnia zwróci się do ciebie, mówiąc: Żałuję tego – przebacz mu. 
Ewangelia Mateusza 7,16
[7,16] Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? 
Ewangelia Jana 1,18
[1,18] Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, on nam o nim opowiedział. 
Ewangelia Jana 14,23
[14,23] Jezus mu odpowiedział: Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo. I mój Ojciec go umiłuje, i przyjdziemy do niego, i u niego zamieszkamy. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.