Miłosierny Samarytanin

Ewangelia Łukasza 10,25-37
[10,25] A oto powstał pewien znawca prawa i wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? [26] A on powiedział do niego: Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz? [27] A on odpowiedział: Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą, z całej swojej siły i całym swym umysłem, a swego bliźniego jak samego siebie. [28] I powiedział mu: Dobrze odpowiedziałeś. Czyń to, a będziesz żył. [29] On zaś, chcąc się usprawiedliwić, powiedział do Jezusa: A kto jest moim bliźnim? [30] Lecz Jezus odpowiedział: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce bandytów, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając na pół umarłego. [31] A przypadkiem szedł tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i ominął. [32] Podobnie i Lewita, gdy dotarł na to miejsce, podszedł, zobaczył go i ominął. [33] Lecz pewien Samarytanin, będąc w podróży, zbliżył się do niego. A gdy go zobaczył, ulitował się nad nim. [34] A podszedłszy, opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje zwierzę, zawiózł do gospody i opiekował się nim. [35] A nazajutrz, odjeżdżając, wyjął dwa grosze, dał gospodarzowi i powiedział: Opiekuj się nim, a wszystko, co wydasz ponad to, oddam ci, gdy wrócę. [36] Który z tych trzech, twoim zdaniem, był bliźnim tego, który wpadł w ręce bandytów? [37] A on odpowiedział: Ten, który okazał mu miłosierdzie. Wtedy Jezus mu powiedział: Idź i ty czyń podobnie. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Dzieje Apostolskie 16,30
[16,30] A wyprowadziwszy ich z więzienia, powiedział: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? 
Ewangelia Jana 8,31-32
[8,31] Wtedy Jezus mówił do tych Żydów, którzy mu uwierzyli: Jeśli będziecie trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami. [32] I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. 
Księga Ezechiela 11,19-20
[11,19] I dam im jedno serce, i włożę nowego ducha w wasze wnętrze; usunę z ich ciała serce kamienne, a dam im serce mięsiste; [20] aby postępowali według moich ustaw i strzegli moich sądów oraz czynili je. I będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. 
List do Efezjan 2,1
[2,1] I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach; 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.