Błogosławiony sen

Księga Rodzaju 28,10-22
[28,10] A Jakub wyszedł z Beer-Szeby i udał się do Charanu. [11] Przyszedł na pewne miejsce i tam nocował, bo słońce już zaszło. Wziął jeden z kamieni z tego miejsca, podłożył go sobie pod głowę i zasnął na tym miejscu. [12] I śniło mu się, że na ziemi stała drabina, a jej szczyt sięgał nieba. A oto aniołowie Boży wstępowali i zstępowali po niej. [13] A PAN stał nad nią i powiedział: Ja jestem PAN, Bóg twego ojca Abrahama i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam tobie i twemu potomstwu. [14] A twoje potomstwo będzie jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ i na południe. A w tobie i w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. [15] Oto ja jestem z tobą i będę cię strzegł, gdziekolwiek pójdziesz, i przyprowadzę cię z powrotem do tej ziemi. Bo nie opuszczę cię, aż spełnię to, co ci obiecałem. [16] Gdy Jakub zbudził się ze snu, powiedział: Naprawdę PAN jest na tym miejscu, a ja o tym nie wiedziałem. [17] I przestraszył się, i powiedział: O, jakie straszne to miejsce! To nie może być nic innego jak dom Boży i brama nieba. [18] I Jakub wstał wcześnie rano, wziął kamień, który podłożył sobie pod głowę i postawił go na znak, i nalał oliwy na jego wierzch. [19] I nadał temu miejscu nazwę Betel, lecz przedtem miasto nazywało się Luz. [20] Wtedy Jakub złożył ślub, mówiąc: Jeśli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł na tej drodze, którą idę, jeśli da mi chleb do jedzenia i odzież do ubrania; [21] i jeśli wrócę w pokoju do domu mego ojca, to PAN będzie moim Bogiem. [22] A ten kamień, który postawiłem na znak, będzie domem Bożym. I ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci na pewno oddawał dziesięcinę. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Księga Psalmów 103,20-21
[103,20] Błogosławcie PANA, jego aniołowie, potężni siłą, którzy wypełniacie jego rozkazy, będąc posłuszni głosowi jego słowa. [21] Błogosławcie PANA, wszystkie jego zastępy, jego słudzy, którzy spełniacie jego wolę. 
Ewangelia Jana 1,51
[1,51] I powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Odtąd ujrzycie niebo otwarte i aniołów Boga wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. 
List do Kolosan 1,19-20
[1,19] ponieważ upodobał sobie Ojciec, aby w nim zamieszkała cała pełnia; [20] i żeby przez niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew jego krzyża; przez niego, mówię, to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie. 
1 List do Tymoteusza 2,5
[2,5] Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus; 
List do Rzymian 8,31
[8,31] Cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? 
List do Hebrajczyków 13,5
[13,5] Wasze postępowanie niech będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co macie. Sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani nie opuszczę. 
List do Hebrajczyków 10,23
[10,23] Trzymajmy wyznanie nadziei niechwiejące się, bo wierny jest ten, który obiecał. 
1 List Jana 5,13
[5,13] To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. 
Księga Rodzaju 16,13
[16,13] I nazwała PANA, który mówił do niej: Ty jesteś Bogiem, który mnie widzi. Powiedziała bowiem: Czyż tu nie spoglądałam na tego, który widzi mnie? 
Księga Izajasza 6,5
[6,5] I powiedziałem: Biada mi! Już zginąłem; jestem bowiem człowiekiem o nieczystych wargach i mieszkam wśród ludu o nieczystych wargach, a moje oczy widziały Króla, PANA zastępów. 
List do Hebrajczyków 10,31
[10,31] Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. 
1 List Jana 5,10
[5,10] Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy Bogu, zrobił z niego kłamcę, bo nie uwierzył świadectwu, które Bóg dał o swoim Synu. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.