Kim będzie to dziecię?

Ewangelia Łukasza 1,31-33
[1,31] Oto poczniesz w swym łonie i urodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. [32] Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. [33] I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Ewangelia Łukasza 1,26-38
[1,26] A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret; [27] do dziewicy zaślubionej mężczyźnie, któremu na imię było Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maria. [28] Kiedy anioł przyszedł do niej, powiedział: Witaj, obdarowana łaską, Pan jest z tobą. Błogosławiona jesteś między kobietami. [29] Ale ona, ujrzawszy go, zlękła się z powodu jego słów i zastanawiała się, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. [30] Wtedy anioł powiedział do niej: Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. [31] Oto poczniesz w swym łonie i urodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. [32] Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. [33] I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. [34] Wtedy Maria powiedziała do anioła: Jak to się stanie, skoro nie obcowałam z mężczyzną? [35] A anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to święte, co się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. [36] A oto Elżbieta, twoja krewna, także poczęła syna w swojej starości i jest w szóstym miesiącu ta, którą nazywano niepłodną. [37] Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. [38] I powiedziała Maria: Oto służebnica Pana, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. 
Księga Izajasza 7,14
[7,14] Dlatego sam Pan da wam znak. Oto dziewica pocznie i urodzi syna, i nazwie go Emmanuel. 
Ewangelia Łukasza 19,10
[19,10] Bo Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. 
Ewangelia Mateusza 1,21
[1,21] I urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. 
Ewangelia Łukasza 1,15
[1,15] Będzie bowiem wielki w oczach Pana. Nie będzie pił wina ani mocnego napoju i zostanie napełniony Duchem Świętym już w łonie swojej matki. 
Ewangelia Jana 12,41
[12,41] To powiedział Izajasz, gdy widział jego chwałę i mówił o nim. 
Księga Izajasza 6,3
[6,3] I wołał jeden do drugiego: Święty, święty, święty, PAN zastępów. Cała ziemia jest pełna jego chwały. 
Ewangelia Jana 1,14
[1,14] A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i prawdy. 
Ewangelia Łukasza 6,35
[6,35] Ale miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie im dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając, a wielka będzie wasza nagroda i będziecie synami Najwyższego. On bowiem jest dobry dla niewdzięcznych i złych. 
List do Hebrajczyków 1,3
[1,3] który, będąc blaskiem jego chwały i wyrazem jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach; 
Ewangelia Jana 14,7
[14,7] Gdybyście mnie znali, znalibyście też mego Ojca. I już teraz go znacie, i widzieliście go. 
Ewangelia Jana 10,30
[10,30] Ja i Ojciec jedno jesteśmy. 
Księga Jeremiasza 30,9
[30,9] ale będą służyć PANU, swemu Bogu, i Dawidowi, swemu królowi, którego im wzbudzę. 
Księga Ezechiela 34,24
[34,24] A ja, PAN, będę ich Bogiem, a mój sługa Dawid będzie księciem pośród nich. Ja, PAN, to powiedziałem. 
Księga Ozeasza 3,5
[3,5] Potem synowie Izraela nawrócą się i będą szukać PANA, swego Boga, i Dawida, swego króla; a w ostatecznych dniach będą się bać PANA i jego dobroci. 
Księga Amosa 9,11
[9,11] W tym dniu podniosę upadły przybytek Dawida i zamuruję jego wyłomy; wzniosę jego ruiny i odbuduję go, jak za dawnych dni; 
1 List do Koryntian 15,20-25
[15,20] Tymczasem jednak Chrystus został wskrzeszony z martwych i stał się pierwszym plonem tych, którzy zasnęli. [21] Skoro bowiem śmierć przyszła przez człowieka, przez człowieka przyszło też zmartwychwstanie umarłych. [22] Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. [23] Ale każdy w swojej kolejności, Chrystus jako pierwszy plon, potem ci, którzy należą do Chrystusa, w czasie jego przyjścia. [24] A potem będzie koniec, gdy przekaże królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. [25] Bo on musi królować, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy. 
Księga Daniela 12,1-2
[12,1] W tym czasie powstanie Michał, wielki książę, który wstawia się za synami twego ludu. Nastanie czas ucisku, jakiego nie było, odkąd narody zaczęły istnieć aż do tego czasu. W tym czasie twój lud zostanie wybawiony, każdy, kto znajdzie się zapisany w księdze. [2] A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzi się, jedni do życia wiecznego, a drudzy ku hańbie i wiecznej pogardzie. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.