Objawienie tajemnicy Kościoła

List do Efezjan 3,1-13
[3,1] Dlatego ja, Paweł, więzień Chrystusa Jezusa dla was, pogan; [2] jeśli tylko słyszeliście o udzieleniu łaski Boga, która jest mi dana dla was; [3] że przez objawienie została mi oznajmiona tajemnica, jak to wam przedtem krótko napisałem. [4] Dlatego czytając to, możecie zrozumieć moje poznanie tajemnicy Chrystusa; [5] która w innych wiekach nie była znana synom ludzkim, jak teraz została objawiona jego świętym apostołom i prorokom przez Ducha; [6] mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami tego samego ciała, i współuczestnikami jego obietnicy w Chrystusie przez ewangelię. [7] Stałem się jej sługą według daru łaski Boga danej mi przez działanie jego mocy. [8] Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska, abym wśród pogan głosił te niezgłębione bogactwa Chrystusa; [9] i żebym ujawnił wszystkim, jaka jest wspólnota tej tajemnicy ukrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa; [10] aby teraz wieloraka mądrość Boga poprzez kościół stała się jawna zwierzchnościom i władzom w miejscach niebiańskich; [11] zgodnie z wiecznym postanowieniem, które powziął w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. [12] W nim mamy śmiałość i przystęp z ufnością przez wiarę jego. [13] Proszę zatem, abyście nie zniechęcali się z powodu moich utrapień, jakie znoszę dla was, bo to one są waszą chwałą. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

List do Galatów 1,17
[1,17] ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku. 
Dzieje Apostolskie 9,15
[9,15] Lecz Pan powiedział do niego: Idź, bo on jest moim wybranym naczyniem, aby zanieść moje imię do pogan, królów i synów Izraela. 
2 List do Tymoteusza 3,12
[3,12] Tak i wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. 
Księga Rodzaju 12,2
[12,2] A uczynię z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i rozsławię twoje imię, i będziesz błogosławieństwem. 
1 Księga Królewska 21,3
[21,3] Nabot odpowiedział Achabowi: Nie daj, PANIE, abym ci dał dziedzictwo swoich ojców. 
Dzieje Apostolskie 11,1-4
[11,1] Apostołowie i bracia, którzy byli w Judei, usłyszeli, że również poganie przyjęli słowo Boże. [2] A gdy Piotr przybył do Jerozolimy, spierali się z nim ci, którzy pochodzili z obrzezania; [3] mówiąc: Wszedłeś do ludzi nieobrzezanych i jadłeś z nimi. [4] Wtedy Piotr zaczął po kolei im wyjaśniać: 
Dzieje Apostolskie 15,8
[15,8] A Bóg, który zna serca, wydał im świadectwo, dając im Ducha Świętego, tak samo jak nam. 
2 List do Koryntian 11,24-27
[11,24] Od Żydów pięciokrotnie otrzymałem czterdzieści razów bez jednego. [25] Trzy razy byłem bity rózgami, raz kamienowany, trzy razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. [26] Często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od bandytów, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach wśród fałszywych braci; [27] w trudzie i znoju, często w czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimnie i nagości; 
List do Hebrajczyków 1,14
[1,14] Czy nie są oni wszyscy duchami służebnymi, posyłanymi, by służyć tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie? 
Ewangelia Mateusza 28,19-20
[28,19] Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego; [20] ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.