Życie pielgrzyma cz. 2

Księga Rodzaju 26,12-25
[26,12] Wówczas Izaak posiał w tej ziemi i zebrał w tym roku stokrotny plon, bo PAN mu błogosławił. [13] I wzbogacił się ów człowiek, i rozwijał się coraz bardziej, aż stał się bardzo zamożny. [14] Miał trzody owiec i stada wołów oraz wiele sług, tak że Filistyni mu zazdrościli. [15] I wszystkie studnie, które wykopali słudzy jego ojca, za dni jego ojca Abrahama, Filistyni zasypali i napełnili je ziemią. [16] I Abimelek powiedział do Izaaka: Odejdź od nas, bo jesteś dużo zamożniejszy od nas. [17] Izaak odszedł więc stamtąd i rozbił namioty w dolinie Gerar, i tam zamieszkał. [18] Potem Izaak na nowo odkopał studnie, które wykopali za dni jego ojca Abrahama, a które Filistyni zasypali po śmierci Abrahama, i nadał im te same nazwy, jakie nadał im jego ojciec. [19] Wtedy słudzy Izaaka kopali w tej dolinie i znaleźli tam studnię ze źródlaną wodą. [20] Lecz pasterze z Geraru kłócili się z pasterzami Izaaka, mówiąc: To nasza woda. Nazwał więc tę studnię Esek, bo spierali się z nim. [21] Gdy wykopali drugą studnię, również kłócili się o nią. Dlatego nazwał ją Sitna. [22] Potem przeniósł się stamtąd i wykopał kolejną studnię, o którą już nie było sporu. Nazwał ją więc Rechobot i mówił: Oto teraz PAN dał nam miejsce, abyśmy się rozmnażali na ziemi. [23] I wyruszył stamtąd do Beer-Szeby. [24] Tej nocy ukazał mu się PAN i powiedział: Ja jestem Bogiem twego ojca Abrahama. Nie bój się, bo jestem z tobą. Będę ci błogosławił i rozmnożę twoje potomstwo ze względu na mego sługę Abrahama. [25] Zbudował więc tam ołtarz i wzywał imienia PANA, i rozbił tam swój namiot. Tam też słudzy Izaaka wykopali studnię. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Ewangelia Łukasza 9,58
[9,58] Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory, a ptaki niebieskie – gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie położyć głowy. 
Księga Przysłów 27,4
[27,4] Okrutny jest gniew i straszliwa zapalczywość, lecz któż się ostoi przed zazdrością? 
Księga Psalmów 120,7
[120,7] Ja jestem za pokojem, ale gdy o tym mówię, oni są za wojną. 
Ewangelia Jana 14,27
[14,27] Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; daję wam nie tak, jak daje świat. Niech się nie trwoży wasze serce ani się nie lęka. 
List do Hebrajczyków 13,15
[13,15] Przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę chwały, to jest owoc warg, które wyznają jego imię. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.