Boża obecność a znaki i cuda

Ewangelia Jana 5,17
[5,17] A Jezus im odpowiedział: Mój Ojciec działa aż dotąd i ja działam. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

2 List do Koryntian 11,27
[11,27] w trudzie i znoju, często w czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimnie i nagości; 
2 List do Koryntian 5,7
[5,7] (Przez wiarę bowiem kroczymy, a nie przez widzenie.) 
2 List do Koryntian 1,24
[1,24] Nie dlatego, że panujemy nad waszą wiarą, ale jesteśmy pomocnikami waszej radości; wiarą bowiem stoicie. 
Ewangelia Mateusza 8,13
[8,13] I powiedział Jezus setnikowi: Idź, a jak uwierzyłeś, tak niech ci się stanie. I o tej godzinie jego sługa został uzdrowiony. 
Księga Jeremiasza 35,15
[35,15] Posłałem też do was wszystkie swe sługi, proroków, z wczesnym wstawaniem i przesłaniem, mówiąc: Niech każdy zawróci już ze swej złej drogi i poprawi swoje uczynki, nie chodźcie za innymi bogami ani im nie służcie, a będziecie mieszkać w tej ziemi, którą dałem wam i waszym ojcom. Ale nie nakłoniliście swego ucha ani mnie nie usłuchaliście. 
List do Hebrajczyków 1,1
[1,1] Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków; 
Ewangelia Łukasza 24,15-16
[24,15] A gdy tak rozmawiali i wspólnie się zastanawiali, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. [16] Lecz ich oczy były zakryte, żeby go nie poznali. 
Ewangelia Łukasza 24,21
[24,21] A my spodziewaliśmy się, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak to się stało. 
Ewangelia Łukasza 24,32-33
[24,32] I mówili między sobą: Czy nasze serce nie pałało w nas, gdy rozmawiał z nami w drodze i otwierał nam Pisma? [33] A wstawszy o tej godzinie, wrócili do Jerozolimy i zastali zgromadzonych jedenastu i tych, którzy z nimi byli. 
Dzieje Apostolskie 16,25
[16,25] O północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem chwalili Boga, a więźniowie słyszeli ich. 
List do Hebrajczyków 3,17
[3,17] A na kogo gniewał się przez czterdzieści lat? Czy nie na tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.