Błogosławiony ucisk (konf. letnia #1)

Księga Wyjścia 1,5-22
[1,5] A wszystkich dusz, które wyszły z bioder Jakuba, było siedemdziesiąt. Józef zaś już był w Egipcie. [6] Potem umarli Józef, wszyscy jego bracia i całe to pokolenie. [7] A synowie Izraela byli płodni, rozrodzili się, rozmnożyli i bardzo umacniali, a ziemia była ich pełna. [8] Wówczas nastał nad Egiptem nowy król, który nie znał Józefa. [9] I powiedział do swego ludu: Oto lud synów Izraela stał się liczniejszy i potężniejszy od nas. [10] Postąpmy więc z nimi mądrze, by się nie rozmnożyli, bo gdyby przyszła wojna, mogliby przyłączyć się do naszych wrogów i walczyć przeciwko nam, i opuścić ziemię. [11] Ustanowiono więc nad nimi nadzorców, aby ich gnębili ciężarami. I lud Izraela zbudował dla faraona miasta na składy: Pitom i Ramzes. [12] Ale im bardziej ich gnębili, tym bardziej się rozmnażali i rośli, tak że zatrwożyli się z powodu synów Izraela. [13] I Egipcjanie zmuszali synów Izraela do ciężkiej pracy. [14] I uprzykrzali im życie uciążliwą pracą przy glinie i przy cegłach, i przy każdej robocie na polu. Do wszelkiej pracy zmuszali ich bez litości. [15] I król Egiptu rozkazał hebrajskim położnym, z których jedna miała na imię Szifra, a druga Pua; [16] powiedział: Gdy będziecie przy porodach hebrajskich kobiet i zobaczycie, że urodził się syn, zabijcie go, a jeśli córka, niech zostanie przy życiu. [17] Lecz położne bały się Boga i nie robiły tak, jak im rozkazał król Egiptu, ale pozostawiały chłopców przy życiu. [18] Wtedy król Egiptu wezwał położne i powiedział do nich: Dlaczego tak postąpiłyście, że pozostawiłyście chłopców przy życiu? [19] Położne odpowiedziały faraonowi: Hebrajskie kobiety nie takie jak egipskie kobiety. Są bowiem żywotne, rodzą wcześniej, zanim przyjdzie do nich położna. [20] I Bóg dobrze czynił tym położnym, a lud się mnożył i bardzo się wzmocnił. [21] A ponieważ położne bały się Boga, zbudował im domy. [22] Wtedy faraon rozkazał całemu swemu ludowi: Każdego syna, który się urodzi, wrzućcie do rzeki, a każdą córkę pozostawcie przy życiu. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Dzieje Apostolskie 4,18-20
[4,18] A przywoławszy ich, nakazali, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imię Jezusa. [19] Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im: Rozsądźcie, czy to sprawiedliwe w oczach Boga bardziej was słuchać niż Boga. [20] My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. 
List do Galatów 6,7
[6,7] Nie łudźcie się, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co bowiem człowiek sieje, to też żąć będzie. 
List do Hebrajczyków 6,10
[6,10] Bóg bowiem nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o waszym dziele i trudzie miłości, którą okazaliście dla jego imienia, gdy służyliście świętym i nadal służycie. 
1 Księga Samuela 2,30
[2,30] Dlatego PAN, Bóg Izraela, mówi: Wprawdzie powiedziałem: Twój dom i dom twego ojca będzie chodzić przede mną na wieki, ale teraz PAN mówi: Nie będzie tak! Tych bowiem, którzy mnie czczą, ja będę czcić, a ci, którzy mną gardzą, będą wzgardzeni. 
Księga Wyjścia 3,7
[3,7] PAN powiedział: Przyjrzałem się utrapieniom mojego ludu, który jest w Egipcie, i słyszałem ich krzyk z powodu nadzorców, gdyż znam jego cierpienia. 
Księga Izajasza 46,10-11
[46,10] zapowiadam od początku rzeczy ostatnie i od dawna to, czego jeszcze nie było. Mówię: Mój zamiar się spełni i wykonam całą swoją wolę. [11] Przywołuję ze wschodu ptaka drapieżnego, z dalekiej ziemi mężczyznę, który wykonuje moją radę. Powiedziałem i wykonam to, postanowiłem i uczynię to. 
Księga Psalmów 119,67
[119,67] Zanim doznałem utrapienia, błądziłem; lecz teraz przestrzegam twego słowa. 
Księga Rodzaju 15,16
[15,16] A w czwartym pokoleniu wrócą tutaj, bo jeszcze nie dopełniła się nieprawość Amorytów. 
Księga Wyjścia 20,5
[20,5] Nie będziesz oddawał im pokłonu ani nie będziesz im służył, bo ja jestem PAN, twój Bóg, Bóg zazdrosny, nawiedzający nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą; 
List do Rzymian 8,28
[8,28] A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.