Totalna ludzka nieprawość

List do Efezjan 2,1-3
[2,1] I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach; [2] w których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. [3] Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Księga Rodzaju 2,16-17
[2,16] I rozkazał PAN Bóg człowiekowi: Możesz jeść do woli z każdego drzewa ogrodu; [17] ale z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz, bo tego dnia, kiedy zjesz z niego, na pewno umrzesz. 
Księga Psalmów 49,12
[49,12] Lecz człowiek, choć otoczony czcią, nie przetrwa; podobny jest do bydląt, które giną. 
Księga Psalmów 51,5
[51,5] Oto zostałem zrodzony w nieprawości i w grzechu poczęła mnie moja matka. 
Księga Rodzaju 6,5
[6,5] A gdy PAN widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i wszystkie zamysły i myśli ich serca były tylko złe po wszystkie dni; 
List do Rzymian 6,12
[6,12] Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, żebyście mieli mu być posłuszni w jego pożądliwościach. 
1 List Piotra 1,14
[1,14] Jak posłuszne dzieci nie ulegajcie pożądliwościom, jakie władały wami wcześniej, w czasie waszej nieświadomości; 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.