Zmartwychwstanie - powód do radości czy do strachu

Ewangelia Mateusza 28,1-20
[28,1] A gdy skończył się szabat i świtało pierwszego dnia tygodnia, Maria Magdalena i druga Maria przyszły obejrzeć grób. [2] A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Anioł Pana bowiem, zstąpiwszy z nieba, podszedł, odwalił kamień od wejścia i usiadł na nim. [3] Jego oblicze było jak błyskawica, a jego szaty białe jak śnieg. [4] A strażnicy drżeli ze strachu i stali się jak umarli. [5] Anioł zaś powiedział do kobiet: Wy się nie bójcie! Wiem bowiem, że szukacie ukrzyżowanego Jezusa. [6] Nie ma go tu. Powstał bowiem, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał Pan. [7] Idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom, że zmartwychwstał i oto udaje się do Galilei przed wami. Tam go ujrzycie. Oto wam powiedziałem. [8] Odeszły więc szybko od grobu z bojaźnią i z wielką radością i pobiegły przekazać to jego uczniom. [9] Kiedy szły przekazać to jego uczniom, nagle Jezus wyszedł im na spotkanie i powiedział: Witajcie! A one podeszły, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. [10] Wtedy Jezus powiedział do nich: Nie bójcie się! Idźcie, powiedzcie moim braciom, aby poszli do Galilei. Tam mnie ujrzą. [11] A gdy one poszły, niektórzy ze straży przyszli do miasta i oznajmili naczelnym kapłanom wszystko, co się stało. [12] Ci zaś zebrali się ze starszymi i naradziwszy się, dali żołnierzom sporo pieniędzy; [13] i powiedzieli: Mówcie, że jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdy spaliście. [14] A gdyby to doszło do namiestnika, my go przekonamy, a wam zapewnimy bezpieczeństwo. [15] Wzięli więc pieniądze i zrobili, jak ich pouczono. I rozniosła się ta wieść wśród Żydów, i trwa aż do dziś. [16] Potem jedenastu uczniów poszło do Galilei na górę, na którą Jezus im polecił. [17] A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. [18] Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. [19] Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego; [20] ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.