Czy człowiek posiada wolną wolę?

List do Filipian 2,13
[2,13] Bóg bowiem sprawia w was i chęć, i wykonanie według jego upodobania. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

List do Efezjan 2,1-2
[2,1] I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach; [2] w których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. 
Ewangelia Mateusza 15,19
[15,19] Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, nierząd, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. 
List do Rzymian 6,20
[6,20] Dopóki bowiem byliście sługami grzechu, byliście wolni od sprawiedliwości. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.