Uświęcenie w życiu chrześcijanina

List do Rzymian 6,1-14
[6,1] Cóż więc powiemy? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska obfitowała? [2] Nie daj Boże! My, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy jeszcze w nim żyć? [3] Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni? [4] Zostaliśmy więc pogrzebani z nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia. [5] Jeśli bowiem zostaliśmy z nim wszczepieni w podobieństwo jego śmierci, to będziemy też z nim wszczepieni w podobieństwo zmartwychwstania; [6] wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z nim, aby ciało grzechu zostało zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. [7] Kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu. [8] Jeśli więc umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim będziemy żyć; [9] wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, więcej nie umiera i śmierć nad nim więcej nie panuje. [10] To bowiem, że umarł, raz umarł dla grzechu, a że żyje, żyje dla Boga. [11] Tak i wy uważajcie siebie za martwych dla grzechu, a żywych dla Boga w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. [12] Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, żebyście mieli mu być posłuszni w jego pożądliwościach. [13] I nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ożywieni z martwych i wasze członki jako oręż sprawiedliwości Bogu. [14] Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod prawem, lecz pod łaską. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Księga Wyjścia 12,13
[12,13] A ta krew będzie dla was znakiem na domach, w których będziecie. Gdy bowiem ujrzę krew, ominę was i nie dotknie was plaga zniszczenia, gdy będę zabijał w ziemi Egiptu. 
List do Hebrajczyków 10,19-22
[10,19] Mając więc, bracia, śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do Najświętszego Miejsca; [20] drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało; [21] i mając wielkiego kapłana nad domem Bożym; [22] zbliżmy się ze szczerym sercem, w pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą. 
List do Efezjan 2,13
[2,13] Lecz teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. 
2 List do Koryntian 4,16
[4,16] Dlatego nie zniechęcamy się, bo chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień. 
Ewangelia Mateusza 20,3
[20,3] A wyszedłszy około godziny trzeciej, zobaczył innych, którzy stali bezczynnie na rynku; 
1 List Jana 3,9
[3,9] Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga. 
List do Galatów 2,20
[2,20] Z Chrystusem jestem ukrzyżowany: żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.