Co mnie motywuje do pracy dla Boga?

List do Filipian 3,7-14
[3,7] Lecz to, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. [8] Owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby zyskać Chrystusa; [9] i znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest z prawa, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusa, to jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę; [10] żeby poznać jego i moc jego zmartwychwstania oraz swój udział w jego cierpieniach, upodabniając się do jego śmierci; [11] abym jakimkolwiek sposobem dostąpił powstania z martwych. [12] Nie żebym to już osiągnął albo już był doskonały, ale dążę, aby pochwycić to, do czego też zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. [13] Bracia, ja o sobie nie myślę, że już pochwyciłem. Lecz jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną; [14] biegnę do mety, do nagrody powołania Bożego, które jest z góry w Chrystusie Jezusie. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

1 List Piotra 5,10
[5,10] A Bóg wszelkiej łaski, ten, który nas powołał do swojej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych niech uczyni was doskonałymi, utwierdzi, umocni i ugruntuje. 
List do Rzymian 6,22
[6,22] Lecz teraz, uwolnieni od grzechu, gdy staliście się sługami Boga, macie swój pożytek ku uświęceniu, a na końcu życie wieczne. 
1 List do Koryntian 9,24-27
[9,24] Czy nie wiecie, że ci, którzy biegną w wyścigu, wszyscy wprawdzie biegną, lecz tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście otrzymali. [25] Każdy, kto staje do zapasów, powściąga się we wszystkim. Oni, aby zdobyć koronę zniszczalną, my zaś niezniszczalną. [26] Ja więc tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę, nie jakbym uderzał w powietrze. [27] Lecz poskramiam swoje ciało i biorę w niewolę, abym przypadkiem, głosząc innym, sam nie został odrzucony. 
1 List do Tesaloniczan 4,17-18
[4,17] Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem. [18] Dlatego pocieszajcie się wzajemnie tymi słowami. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.