W co wierzą bohaterowie wiary

List do Hebrajczyków 11,3
[11,3] Przez wiarę rozumiemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak że to, co widzimy, nie powstało z tego, co widzialne. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Księga Psalmów 8,1-9
[8,1] Przewodnikowi chóru, na Gittyt. Psalm Dawida. O PANIE, nasz Panie, jak sławne jest twoje imię na całej ziemi! Ty, który swoją chwałę wyniosłeś nad niebiosa. [2] Przez usta niemowląt i ssących ugruntowałeś swą potęgę z powodu twoich wrogów, aby poskromić nieprzyjaciela i mściciela. [3] Gdy przypatruję się twoim niebiosom, dziełu twoich palców, księżycowi i gwiazdom, które utwierdziłeś; [4] wtedy mówię: Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że troszczysz się o niego? [5] Uczyniłeś go bowiem niewiele mniejszym od aniołów, chwałą i czcią go ukoronowałeś. [6] Dałeś mu panowanie nad dziełami twoich rąk, wszystko poddałeś pod jego stopy: [7] Owce i wszelkie bydło, a także zwierzęta polne; [8] ptactwo niebieskie i ryby morskie, i wszystko, co przemierza szlaki mórz. [9] O PANIE, nasz Panie, jak sławne jest twoje imię na całej ziemi! 
List do Rzymian 5,12
[5,12] Dlatego, tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech – śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.