Pełnia radości

Księga Rodzaju 35,29
[35,29] I Izaak oddał ducha, i umarł, i został przyłączony do swego ludu, stary i syty dni; a pogrzebali go jego synowie, Ezaw i Jakub. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

1 Księga Kronik 23,1
[23,1] Gdy więc Dawid był już stary i syty dni, ustanowił swego syna Salomona królem nad Izraelem. 
2 List do Tymoteusza 4,7
[4,7] Dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. 
Ewangelia Łukasza 15,7
[15,7] Mówię wam, że podobnie w niebie większa będzie radość z jednego pokutującego grzesznika niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty. 
3 List Jana 1,4
[1,4] Nie ma dla mnie większej radości od tej, gdy słyszę, że moje dzieci postępują w prawdzie. 
List do Filipian 4,1
[4,1] Dlatego, moi bracia umiłowani i utęsknieni, moja radości i korono, tak trwajcie w Panu, moi umiłowani. 
1 List do Tesaloniczan 2,19
[2,19] Co bowiem jest naszą nadzieją, radością albo koroną chluby? Czy nie wy nią jesteście przed naszym Panem Jezusem Chrystusem w czasie jego przyjścia? 
1 List do Tesaloniczan 3,9
[3,9] Jakie więc dziękczynienie możemy złożyć Bogu za was, za całą radość, jakiej z powodu was doznajemy przed naszym Bogiem; 
List do Filemona 1,7
[1,7] Mamy bowiem wielką radość i pociechę z powodu twojej miłości, bracie, gdyż przez ciebie serca świętych zostały pokrzepione. 
2 List do Koryntian 7,4
[7,4] Mam wielką swobodę w mówieniu do was, bardzo się wami chlubię, jestem pełen pociechy, obfituję w radość w każdym naszym ucisku. 
Ewangelia Mateusza 28,19-20
[28,19] Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego; [20] ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.