Wola Boża

Ewangelia Marka 1,40-45
[1,40] Wtedy przyszedł do niego trędowaty, upadł przed nim na kolana i prosił go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. [41] A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział do niego: Chcę, bądź oczyszczony! [42] Gdy Pan to powiedział, natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. [43] A Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił; [44] mówiąc: Uważaj, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i ofiaruj za swoje oczyszczenie to, co nakazał Mojżesz, na świadectwo dla nich. [45] Lecz on odszedł i zaczął bardzo to rozpowiadać i rozgłaszać, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, ale przebywał na zewnątrz, w miejscach odludnych. A ludzie zewsząd schodzili się do niego. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Ewangelia Marka 2,5-11
[2,5] A Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: Synu, twoje grzechy są ci przebaczone. [6] A byli tam niektórzy z uczonych w Piśmie, siedząc i myśląc w swoich sercach: [7] Czemu on mówi takie bluźnierstwa? Któż może przebaczać grzechy oprócz samego Boga? [8] A zaraz Jezus, poznawszy w swym duchu, że tak myśleli, powiedział do nich: Czemuż tak myślicie w swoich sercach? [9] Cóż jest łatwiej – powiedzieć sparaliżowanemu: Przebaczone są ci grzechy, czy powiedzieć: Wstań, weź swoje posłanie i chodź? [10] Ale żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi moc przebaczać grzechy – powiedział do sparaliżowanego: [11] Mówię ci: Wstań, weź swoje posłanie i idź do domu. 
Ewangelia Marka 1,30-33
[1,30] A teściowa Szymona leżała w gorączce. Od razu też powiedzieli mu o niej. [31] Podszedł więc i podniósł ją, ująwszy za rękę, i natychmiast opuściła ją gorączka. A ona usługiwała im. [32] Kiedy nastał wieczór i zaszło słońce, przynosili do niego wszystkich chorych oraz opętanych. [33] A całe miasto zgromadziło się przed drzwiami. 
Ewangelia Marka 5,38-43
[5,38] A gdy przyszedł do domu przełożonego synagogi, zobaczył tam zamieszanie oraz płaczących i bardzo zawodzących. [39] Wszedłszy więc, powiedział do nich: Dlaczego robicie zamieszanie i płaczecie? Dziewczynka nie umarła, tylko śpi. [40] I naśmiewali się z niego. Ale on wyrzucił wszystkich, wziął ze sobą ojca i matkę dziewczynki oraz tych, którzy przy nim byli, i wszedł tam, gdzie leżała dziewczynka. [41] Ujął dziewczynkę za rękę i powiedział do niej: Talitha kumi! – co się tłumaczy: Dziewczynko, mówię ci, wstań! [42] I natychmiast dziewczynka wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I ogarnęło ich wielkie zdumienie. [43] Wtedy przykazał im surowo, aby nikt się o tym nie dowiedział, i polecił, aby dano jej jeść. 
Ewangelia Marka 7,7
[7,7] Lecz na próżno mnie czczą, ucząc nauk, które są nakazami ludzkimi. 
Ewangelia Marka 7,12
[7,12] I nie pozwalacie mu nic więcej uczynić dla swego ojca albo matki; 
Ewangelia Mateusza 7,21-23
[7,21] Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. [22] Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i w twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? [23] A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość. 
Ewangelia Jana 11,45-48
[11,45] Wielu więc z Żydów, którzy przyszli do Marii i widzieli to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w niego. [46] Lecz niektórzy z nich odeszli do faryzeuszy i powiedzieli im, co Jezus uczynił. [47] Wtedy naczelni kapłani i faryzeusze zebrali się na naradę i mówili: Co zrobimy? Bo ten człowiek czyni wiele cudów. [48] Jeśli go tak zostawimy, wszyscy uwierzą w niego i przyjdą Rzymianie, i zabiorą nam to nasze miejsce i naród. 
Ewangelia Marka 4,18-20
[4,18] A ci, którzy zostali posiani między cierniami, są tymi, którzy słuchają słowa; [19] lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i żądze innych rzeczy wchodzą i zagłuszają słowo, i staje się bezowocne. [20] Ci zaś, którzy zostali posiani na dobrej ziemi, są tymi, którzy słuchają słowa, przyjmują je i przynoszą owoc: jedni trzydziestokrotny, inni sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inni stokrotny. 
Ewangelia Mateusza 28,19-20
[28,19] Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego; [20] ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.