Jak żyć w czasach ostatecznych?

1 List Piotra 4,7-11
[4,7] Zbliża się zaś koniec wszystkiego. Bądźcie więc trzeźwi i czujni w modlitwie. [8] Przede wszystkim miejcie gorliwą miłość jedni dla drugich, bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów. [9] Bądźcie dla siebie gościnni bez szemrania. [10] Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej usługujcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. [11] Jeśli ktoś przemawia, niech mówi jak wyroki Boga, jeśli ktoś usługuje, niech to czyni z mocy, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Dzieje Apostolskie 2,15-17
[2,15] Oni bowiem nie są pijani, jak sądzicie, bo jest dopiero trzecia godzina dnia. [16] Ale to jest to, co zostało przepowiedziane przez proroka Joela: [17] I stanie się w ostatecznych dniach – mówi Bóg – że wyleję z mego Ducha na wszelkie ciało i będą prorokować wasi synowie i córki, wasi młodzieńcy będą mieć widzenia, a starcy będą śnić sny. 
Ewangelia Marka 13,32-33
[13,32] Lecz o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie, którzy są w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. [33] Uważajcie, czuwajcie i módlcie się, bo nie wiecie, kiedy ten czas nadejdzie. 
Ewangelia Łukasza 21,36
[21,36] Dlatego czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść, i stanąć przed Synem Człowieczym. 
List Jakuba 3,9-10
[3,9] Nim błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga. [10] Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie powinno, moi bracia. 
List do Rzymian 5,5
[5,5] a nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. 
List do Hebrajczyków 13,1
[13,1] Niech trwa braterska miłość. 
Ewangelia Mateusza 25,25-26
[25,25] Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz, co twoje. [26] A jego pan mu odpowiedział: Sługo zły i leniwy! Wiedziałeś, że żnę, gdzie nie posiałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem. 
1 List do Koryntian 4,2
[4,2] A od szafarzy wymaga się, aby każdy z nich okazał się wierny. 
Apokalipsa Jana 22,18-19
[22,18] Oświadczam zaś każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: Jeśli ktoś dołoży coś do tego, dołoży mu też Bóg plag opisanych w tej księdze; [19] a jeśli ktoś odejmie coś ze słów księgi tego proroctwa, odejmie też Bóg jego dział z księgi życia i ze świętego miasta, i z rzeczy, które są opisane w tej księdze. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.