Błogosławieństwa z cierpienia. Cz. 2

1 List Piotra 3,14-18
[3,14] Ale jeśli nawet cierpicie dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie bójcie się ich gróźb ani się nie lękajcie. [15] Lecz Pana Boga uświęcajcie w waszych sercach i bądźcie zawsze gotowi udzielić odpowiedzi każdemu, kto domaga się od was uzasadnienia waszej nadziei, z łagodnością i bojaźnią. [16] Miejcie czyste sumienie, aby za to, że mówią o was źle, jak o złoczyńcach, zostali zawstydzeni ci, którzy zniesławiają wasze dobre postępowanie w Chrystusie. [17] Lepiej bowiem – jeśli taka jest wola Boga – cierpieć, czyniąc dobrze, aniżeli czyniąc źle. [18] Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga; uśmiercony w ciele, lecz ożywiony Duchem; 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

1 List do Tesaloniczan 5,18
[5,18] Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was. 
Księga Hioba 42,5
[42,5] Dotąd tylko moje ucho słyszało o tobie, lecz teraz moje oko cię ujrzało. 
Ewangelia Łukasza 22,41-44
[22,41] A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się: [42] Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz twoja niech się stanie. [43] Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i umacniał go. [44] I w śmiertelnym zmaganiu jeszcze gorliwiej się modlił, a jego pot był jak krople krwi spadające na ziemię. 
List do Hebrajczyków 10,9-14
[10,9] następnie powiedział: Oto przychodzę, abym spełniał twoją wolę, o Boże. Znosi pierwsze, aby ustanowić drugie. [10] Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. [11] A każdy kapłan staje codziennie do wykonywania służby Bożej, wiele razy składając te same ofiary, które nigdy nie mogą zgładzić grzechów. [12] Lecz ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, zasiadł po prawicy Boga; [13] oczekując odtąd, aż jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod jego stopy. [14] Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. 
List do Filipian 2,8-11
[2,8] a z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. [9] Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię; [10] aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. [11] I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. 
2 List do Koryntian 1,3-6
[1,3] Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy; [4] który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, abyśmy i my mogli pocieszać tych, którzy są w jakimkolwiek ucisku, taką pociechą, jaką sami jesteśmy pocieszani przez Boga. [5] Jak bowiem w nas obfitują utrapienia Chrystusa, tak też przez Chrystusa obfituje nasza pociecha. [6] Jeśli więc doznajemy ucisku – to dla waszego pocieszenia i zbawienia, które sprawia, że znosicie te same utrapienia, które i my cierpimy; i jeśli doznajemy pociechy – to dla waszego pocieszenia i zbawienia. 
List do Kolosan 1,13
[1,13] który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna; 
List do Efezjan 2,18
[2,18] Przez niego bowiem my, obie strony, mamy przystęp w jednym Duchu do Ojca. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.