Jak być zadowolonym z życia? Cz. 2 - Tajemnica szczęścia!

1 List Piotra 3,8-15
[3,8] Na koniec zaś wszyscy bądźcie jednomyślni, współczujący, miłujący braci, miłosierni i uprzejmi. [9] Nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, błogosławcie, gdyż wiecie, że do tego zostaliście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. [10] Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni dobre, niech powstrzyma język od zła, a usta od podstępnej mowy. [11] Niech odwróci się od zła i czyni dobro, niech szuka pokoju i dąży do niego. [12] Oczy Pana bowiem zwrócone są na sprawiedliwych, a jego uszy ku ich prośbom, lecz oblicze Pana przeciwko tym, którzy źle czynią. [13] Kto wyrządzi wam zło, jeśli będziecie naśladowcami dobra? [14] Ale jeśli nawet cierpicie dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie bójcie się ich gróźb ani się nie lękajcie. [15] Lecz Pana Boga uświęcajcie w waszych sercach i bądźcie zawsze gotowi udzielić odpowiedzi każdemu, kto domaga się od was uzasadnienia waszej nadziei, z łagodnością i bojaźnią. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Księga Przysłów 20,22
[20,22] Nie mów: Odpłacę złem. Czekaj na PANA, a wybawi cię. 
Ewangelia Łukasza 6,27-28
[6,27] Lecz mówię wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. [28] Błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło. 
Dzieje Apostolskie 16,35-39
[16,35] Kiedy nastał dzień, pretorzy posłali służbę miejską ze słowami: Zwolnij tych ludzi. [36] I strażnik więzienia oznajmił Pawłowi: Pretorzy przysłali polecenie, żeby was wypuścić. Teraz więc wyjdźcie i idźcie w pokoju. [37] Lecz Paweł powiedział do nich: Publicznie, bez sądu biczowali i wtrącili do więzienia nas, obywateli rzymskich, a teraz potajemnie nas wyrzucają? Nic z tego! Niech sami przyjdą i wyprowadzą nas. [38] Słudzy miejscy przekazali te słowa pretorom. A gdy tamci usłyszeli, że są Rzymianami, przestraszyli się. [39] Przyszli, przeprosili ich i wyprowadziwszy, prosili, aby opuścili miasto. 
Księga Psalmów 34,11-14
[34,11] Chodźcie, synowie, słuchajcie mnie; nauczę was bojaźni PANA. [12] Który człowiek chce długo żyć i pragnie wiele dni, aby móc oglądać dobro? [13] Strzeż swego języka od zła, a swoich warg od podstępnej mowy. [14] Odwróć się od zła i czyń dobrze, szukaj pokoju i dąż do niego. 
List Jakuba 3,5-6
[3,5] Tak też język jest małym organem, lecz bardzo się przechwala. Jakże wielki las zapala mały ogień! [6] Język też jest ogniem i światem nieprawości. Język jest tak ułożony wśród naszych członków, że kala całe ciało i zapala bieg życia, i jest zapalony przez ogień piekielny. 
List do Galatów 5,22
[5,22] Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara; 
Ewangelia Mateusza 5,10
[5,10] Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie. 
Księga Wyjścia 25,22
[25,22] Tam będę się z tobą spotykać i sponad przebłagalni, spomiędzy dwóch cherubinów, którzy są nad arką świadectwa, będę z tobą rozmawiać o wszystkim, co ci rozkażę dla synów Izraela. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.