Śmierć - i co dalej? Cz.3 - Niebo ... Wieczność w obecności Boga

2 List do Koryntian 5,7-8
[5,7] (Przez wiarę bowiem kroczymy, a nie przez widzenie.) [8] Mamy jednak ufność i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

1 List do Koryntian 15,42-44
[15,42] Tak też jest ze zmartwychwstaniem umarłych. Sieje się ciało w zniszczalności, a jest wskrzeszane w niezniszczalności; [43] sieje się w niesławie, a jest wskrzeszane w chwale, sieje się w słabości, a jest wskrzeszane w mocy; [44] sieje się ciało cielesne, a jest wskrzeszane ciało duchowe. Jest ciało cielesne, jest też ciało duchowe. 
Księga Psalmów 33,13-14
[33,13] PAN patrzy z nieba, widzi wszystkich synów ludzkich. [14] Z miejsca, w którym przebywa, spogląda na wszystkich mieszkańców ziemi. 
Ewangelia Jana 21,3
[21,3] Szymon Piotr powiedział do nich: Pójdę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: Pójdziemy i my z tobą. Poszli więc i zaraz wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. 
1 List do Koryntian 3,14-15
[3,14] Jeśli czyjeś dzieło budowane na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma zapłatę. [15] Jeśli zaś czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie szkodę. Lecz on sam będzie zbawiony, tak jednak, jak przez ogień. 
Księga Izajasza 6,3
[6,3] I wołał jeden do drugiego: Święty, święty, święty, PAN zastępów. Cała ziemia jest pełna jego chwały. 
Apokalipsa Jana 21,18-23
[21,18] Jego mur jest zbudowany z jaspisu, miasto zaś ze szczerego złota podobnego do czystego szkła. [19] Fundamenty muru miasta ozdobione były wszelkimi drogimi kamieniami. Pierwszy fundament to jaspis, drugi – szafir, trzeci – chalcedon, czwarty – szmaragd; [20] piąty – sardoniks, szósty – karneol, siódmy – chryzolit, ósmy – beryl, dziewiąty – topaz, dziesiąty – chryzopraz, jedenasty – hiacynt, dwunasty – ametyst. [21] A dwanaście bram to dwanaście pereł. Każda brama była z jednej perły. A rynek miasta to szczere złoto, jak przezroczyste szkło. [22] Lecz świątyni w nim nie widziałem, bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz Baranek. [23] A miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby świeciły w nim, bo oświetla je chwała Boga, a jego lampą jest Baranek. 
List do Hebrajczyków 4,9-10
[4,9] A tak zostaje jeszcze odpoczynek dla ludu Bożego. [10] Kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, on także odpoczął od swoich czynów, tak jak Bóg od swoich. 
Ewangelia Mateusza 10,42
[10,42] A kto poda jednemu z tych małych choćby kubek zimnej wody w imię ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci swojej nagrody. 
Ewangelia Łukasza 19,17-19
[19,17] I powiedział do niego: Dobrze, sługo dobry, ponieważ byłeś wierny w małym, sprawuj władzę nad dziesięcioma miastami. [18] Przyszedł też drugi i powiedział: Panie, twoja grzywna zyskała pięć grzywien. [19] Również temu powiedział: I ty władaj pięcioma miastami. 
Księga Daniela 12,3
[12,3] Ci, którzy są mądrzy, będą świecić jak blask firmamentu, a ci, którzy przyprowadzili wielu do sprawiedliwości – jak gwiazdy na wieki wieków. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.