Powtórna misja Jonasza

Księga Jonasza 3,1-10
[3,1] Wtedy słowo PANA doszło do Jonasza po raz drugi mówiące: [2] Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i głoś przeciwko niej to, co ci rozkazuję. [3] Wstał więc Jonasz i poszedł do Niniwy zgodnie ze słowem PANA. A Niniwa była bardzo wielkim miastem, na trzy dni drogi. [4] Jonasz zaczął chodzić po mieście, ile mógł przejść w jeden dzień, i wołał: Po czterdziestu dniach Niniwa zostanie zburzona. [5] I mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory, od największego z nich aż do najmniejszego. [6] Doszła bowiem ta sprawa do króla Niniwy i powstał z tronu, i zdjął z siebie płaszcz, po czym oblekł się w wór i siedział w popiele. [7] Rozkazał ogłosić i opowiadać w Niniwie z dekretu króla i swoich książąt: Ludzie i zwierzęta, woły i owce niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie piją; [8] ale ludzie i zwierzęta niech się okryją worami i niech gorliwie wołają do Boga. Niech każdy się odwróci od swojej złej drogi i od grabieży popełnianej swoimi rękami. [9] Kto wie, czy Bóg się nie odwróci i nie pożałuje, i nie odstąpi od zapalczywości swego gniewu, abyśmy nie zginęli. [10] I Bóg widział ich czyny, że odwrócili się od swojej złej drogi, i Bóg pożałował tego nieszczęścia, które zapowiedział im czynić, a nie uczynił. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

List do Rzymian 11,29
[11,29] Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. 
1 List Piotra 5,2
[5,2] Paście stado Boga, które jest wśród was, doglądając go nie z przymusu, ale dobrowolnie, nie dla brudnego zysku, ale z ochotą; 
2 List do Tymoteusza 4,2-4
[4,2] głoś słowo Boże, nalegaj w porę i nie w porę, upominaj, strofuj i zachęcaj ze wszelką cierpliwością i nauką. [3] Przyjdzie bowiem czas, gdy zdrowej nauki nie zniosą, ale zgromadzą sobie nauczycieli według swoich pożądliwości, ponieważ ich uszy świerzbią. [4] I odwrócą uszy od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. 
List do Filipian 2,13
[2,13] Bóg bowiem sprawia w was i chęć, i wykonanie według jego upodobania. 
Księga Psalmów 119,67
[119,67] Zanim doznałem utrapienia, błądziłem; lecz teraz przestrzegam twego słowa. 
Ewangelia Mateusza 24,37-39
[24,37] A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. [38] Jak bowiem za tych dni przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki; [39] i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich – tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.