Obrona Ewangelii cz. 11 - Kim jestem w Chrystusie?

List do Galatów 3,23-29
[3,23] Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy poddani pod straż prawa i trzymani w zamknięciu do tej wiary, która potem miała być objawiona. [24] Tak więc prawo było naszym pedagogiem do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni. [25] Lecz gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod pedagogiem. [26] Wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. [27] Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa. [28] Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety; wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. [29] A jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama, a zgodnie z obietnicą – dziedzicami. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

Ewangelia Łukasza 2,29-30
[2,29] Teraz pozwalasz odejść twemu słudze, Panie, w pokoju, według twego słowa; [30] gdyż moje oczy ujrzały twoje zbawienie; 
Księga Kapłańska 11,44
[11,44] gdyż ja jestem PAN, wasz Bóg. Uświęcajcie się więc i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. I nie zanieczyszczajcie się żadnym zwierzęciem pełzającym po ziemi. 
Ewangelia Jana 14,26
[14,26] Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. 
List do Hebrajczyków 4,14-16
[4,14] Mając więc wielkiego najwyższego kapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się naszego wyznania. [15] Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu. [16] Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili. 
List do Rzymian 6,3-4
[6,3] Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni? [4] Zostaliśmy więc pogrzebani z nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia. 
1 List do Koryntian 10,2
[10,2] i wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni w obłoku i w morzu; 
Ewangelia Mateusza 22,10-13
[22,10] Wtedy słudzy ci wyszli na drogi i zgromadzili wszystkich, których spotkali, złych i dobrych. I sala weselna napełniła się gośćmi. [11] A gdy król wszedł, aby zobaczyć gości, ujrzał tam człowieka, który nie był ubrany w strój weselny. [12] I zapytał go: Przyjacielu, jak tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? A on zaniemówił. [13] Wtedy król powiedział sługom: Zwiążcie mu nogi i ręce, weźcie go i wrzućcie do ciemności zewnętrznych. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 
2 List do Koryntian 5,21
[5,21] On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.