Obrona Ewangelii cz. 20 - Życie według Ducha

List do Galatów 5,15-25
[5,15] Lecz jeśli wzajemnie się kąsacie i pożeracie, uważajcie, abyście się wzajemnie nie zjedli. [16] Mówię więc: Postępujcie w Duchu, a nie spełnicie pożądania ciała. [17] Ciało bowiem pożąda na przekór Duchowi, a Duch na przekór ciału; są one sobie przeciwne, tak że nie możecie czynić tego, co chcecie. [18] Lecz jeśli jesteście prowadzeni przez Ducha, nie jesteście pod prawem. [19] A znane są uczynki ciała, którymi są: cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta; [20] bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje; [21] zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne; o nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą. [22] Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara; [23] łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. [24] A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz z namiętnościami i pożądliwościami. [25] Jeśli żyjemy w Duchu, w Duchu też postępujmy. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

List do Rzymian 7,14-24
[7,14] Gdyż wiemy, że prawo jest duchowe, ale ja jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. [15] Tego bowiem, co robię, nie pochwalam, bo nie robię tego, co chcę, ale czego nienawidzę, to robię. [16] A jeśli robię to, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że prawo jest dobre. [17] Teraz więc już nie ja to robię, ale grzech, który we mnie mieszka. [18] Gdyż wiem, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo chęć jest we mnie, ale wykonać tego, co jest dobre, nie potrafię. [19] Nie czynię bowiem dobra, które chcę, ale zło, którego nie chcę, to czynię. [20] A jeśli robię to, czego nie chcę, już nie ja to robię, ale grzech, który we mnie mieszka. [21] Odkrywam więc w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, trzyma się mnie zło. [22] Mam bowiem upodobanie w prawie Bożym według wewnętrznego człowieka. [23] Lecz widzę inne prawo w moich członkach, walczące z prawem mego umysłu, które bierze mnie w niewolę prawa grzechu, które jest w moich członkach. [24] Nędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? 
Ewangelia Marka 7,21-22
[7,21] Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, cudzołóstwa, nierząd, zabójstwa; [22] kradzieże, chciwość, niegodziwość, podstęp, wyuzdanie, oko złe, bluźnierstwo, pycha, głupota. 
1 List do Koryntian 6,9-11
[6,9] Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą; [10] ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. [11] A takimi niektórzy z was byli. Lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga. 
Ewangelia Jana 15,1-5
[15,1] Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój Ojciec jest winogrodnikiem. [2] Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. [3] Wy już jesteście czyści z powodu słów, które do was mówiłem. [4] Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl nie może wydawać owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. [5] Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie zrobić. 
List do Filipian 4,8
[4,8] W końcu, bracia, co prawdziwe, co uczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, jeśli jest jakaś cnota i jakaś chwała – o tym myślcie. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.