Obrona Ewangelii cz. 13 - Z niewoli do synostwa

List do Galatów 4,1-7
[4,1] Mówię więc: Dopóki dziedzic jest dzieckiem, niczym się nie różni od sługi, chociaż jest panem wszystkiego. [2] Lecz jest poddany opiekunom i zarządcom aż do czasu wyznaczonego przez ojca. [3] Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy w niewoli żywiołów tego świata. [4] Lecz gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swego Syna, zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem; [5] aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, abyśmy dostąpili usynowienia. [6] A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc Ducha swego Syna, wołającego: Abba, Ojcze! [7] Tak więc już nie jesteś sługą, ale synem, a jeśli synem, to i dziedzicem Bożym przez Chrystusa. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

List do Rzymian 2,17-20
[2,17] Oto ty się nazywasz Żydem, polegasz na prawie, chlubisz się Bogiem; [18] znasz jego wolę, rozpoznajesz to, co lepsze, będąc pouczony przez prawo; [19] i uważasz się za przewodnika ślepych, za światłość tych, którzy są w ciemności; [20] wychowawcę bezrozumnych, nauczyciela niemowląt, mając w prawie kształt wiedzy i prawdy. 
Dzieje Apostolskie 1,12
[1,12] Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. 
List do Filipian 4,13
[4,13] Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. 
Ewangelia Mateusza 7,16-20
[7,16] Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? [17] Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. [18] Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców ani złe drzewo wydawać dobrych owoców. [19] Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. [20] Tak więc po ich owocach poznacie ich. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.