Obrona Ewangelii cz. 16 - Dziecko Sary czy Hagar?

List do Galatów 4,21-31
[4,21] Powiedzcie mi, wy, którzy chcecie być pod prawem, czy nie słuchacie, co mówi prawo? [22] Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. [23] Lecz ten z niewolnicy urodził się według ciała, ten zaś z wolnej – według obietnicy. [24] Ma to znaczenie alegoryczne: te kobiety oznaczają dwa przymierza: jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę – jest nim Hagar. [25] Hagar bowiem to góra Synaj w Arabii, a odpowiada ona dzisiejszemu Jeruzalem, bo jest ono w niewoli wraz ze swoimi dziećmi. [26] Natomiast Jeruzalem, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką nas wszystkich. [27] Napisane jest bowiem: Raduj się, niepłodna, która nie rodzisz, wykrzyknij i zawołaj, która nie znasz bólów porodowych, bo ta opuszczona ma więcej dzieci niż ta, która ma męża. [28] My więc, bracia, jak Izaak jesteśmy dziećmi obietnicy. [29] Lecz jak kiedyś ten, który urodził się według ciała, prześladował tego, który urodził się według Ducha, tak dzieje się i teraz. [30] Co jednak mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i jej syna. Nie będzie bowiem syn niewolnicy dziedziczył z synem wolnej. [31] Tak więc, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

List do Hebrajczyków 4,12-13
[4,12] Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca. [13] Żadne stworzenie nie ukryje się przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odkryte przed oczami tego, któremu musimy zdać sprawę. 
Ewangelia Jana 1,11-13
[1,11] Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. [12] Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w jego imię; [13] którzy są narodzeni nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. 
1 List do Tesaloniczan 2,14-16
[2,14] Wy bowiem, bracia, staliście się naśladowcami kościołów Bożych, które są w Judei w Chrystusie Jezusie, bo wy to samo wycierpieliście od swoich rodaków, co i oni od Żydów; [15] którzy zabili i Pana Jezusa, i swoich własnych proroków, i nas prześladowali; a nie podobają się Bogu i sprzeciwiają się wszystkim ludziom. [16] Zabraniają nam zwiastować poganom, żeby ci nie byli zbawieni, aby zawsze dopełniali miary swoich grzechów; nadszedł bowiem na nich ostateczny gniew. 
2 List Jana 1,10-11
[1,10] Jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu ani go nie pozdrawiajcie. [11] Kto bowiem takiego pozdrawia, staje się uczestnikiem jego złych uczynków. 
2 List do Tymoteusza 2,10
[2,10] Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie wraz z wieczną chwałą. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.