Pokaż swoją wiarę

List Jakuba 2,14-26
[2,14] Jaki z tego pożytek, moi bracia, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? [15] Gdyby brat albo siostra nie mieli się w co ubrać i brakowałoby im codziennego pożywienia; [16] a ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie, a nie dalibyście im tego, czego potrzebuje ciało, jaki z tego pożytek? [17] Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. [18] Lecz ktoś może powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi swoją wiarę bez twoich uczynków, a ja ci pokażę swoją wiarę z moich uczynków. [19] Ty wierzysz, że jest jeden Bóg, i dobrze czynisz. Demony także wierzą i drżą. [20] Czy chcesz się przekonać, marny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? [21] Czy Abraham, nasz ojciec, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował Izaaka, swego syna, na ołtarzu? [22] Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki wiara stała się doskonała. [23] I tak wypełniło się Pismo, które mówi: Uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość, i został nazwany przyjacielem Boga. [24] Widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony z uczynków, a nie tylko z wiary. [25] Podobnie i nierządnica Rachab, czy nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła wysłanników i wypuściła ich inną drogą? [26] Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. 

Wybrane dodatkowe fragmenty Biblii z kazania

List do Hebrajczyków 11,6
[11,6] Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, bo ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że on jest i że nagradza tych, którzy go szukają. 
List do Efezjan 2,8-10
[2,8] Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. [9] Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. [10] Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. 
2 List do Koryntian 5,7
[5,7] (Przez wiarę bowiem kroczymy, a nie przez widzenie.) 
List do Rzymian 10,17
[10,17] Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie – przez słowo Boże. 
Ewangelia Mateusza 7,17
[7,17] Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. 
1 List Piotra 2,12
[2,12] Postępujcie wśród pogan nienagannie, aby ci, którzy oczerniają was jako złoczyńców, przypatrując się waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga w dniu nawiedzenia. 
Ewangelia Łukasza 9,2
[9,2] I rozesłał ich, żeby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. 
List do Tytusa 3,14
[3,14] A niech i nasi uczą się przodować w dobrych uczynkach, gdzie tego potrzeba, żeby nie byli bezowocni. 
List Jakuba 5,14-15
[5,14] Choruje ktoś wśród was? Niech przywoła starszych kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana. [15] A modlitwa wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś popełnił grzechy, będą mu przebaczone. 
Dzieje Apostolskie 9,36-39
[9,36] Mieszkała też w Jafie pewna uczennica o imieniu Tabita, co znaczy Dorkas. Jej życie wypełnione było dobrymi uczynkami i udzielaniem jałmużny. [37] I stało się w tych dniach, że zachorowała i umarła. Obmyto ją i położono w sali na piętrze. [38] A ponieważ Lidda leży blisko Jafy, gdy uczniowie usłyszeli, że jest tam Piotr, posłali do niego dwóch ludzi, prosząc, aby nie zwlekał z przyjściem do nich. [39] Wtedy Piotr wstał i poszedł z nimi, a gdy przyszedł, wprowadzili go do sali na piętrze. Obstąpiły go wszystkie wdowy, płacząc i pokazując tuniki i płaszcze, które Dorkas im robiła, gdy była z nimi. 
1 List do Tesaloniczan 5,14
[5,14] Prosimy was też, bracia, napominajcie niekarnych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie cierpliwi dla wszystkich. 
List do Galatów 6,1-2
[6,1] Bracia, jeśli przydarzy się komuś jakiś upadek, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, uważając każdy na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. [2] Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie prawo Chrystusa. 
List do Hebrajczyków 13,16
[13,16] Nie zapominajcie też o dobroczynności i udzieleniu dóbr, takie bowiem ofiary podobają się Bogu. 
1 List do Tymoteusza 6,17-19
[6,17] Bogaczom tego świata nakazuj, aby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu żywym, który nam wszystkiego obficie udziela, abyśmy z tego korzystali. [18] Niech innym dobrze czynią, bogacą się w dobre uczynki, chętnie dają i dzielą się z innymi; [19] gromadząc sobie skarby jako dobry fundament na przyszłość, aby uchwycić się życia wiecznego. 
Księga Psalmów 139,23-24
[139,23] Przeniknij mnie, Boże, i poznaj moje serce; wypróbuj mnie i poznaj moje myśli; [24] i zobacz, czy jest we mnie droga nieprawości, a prowadź mnie drogą wieczną. 
Tekst(y) za: "Uwspółcześniona Biblia Gdańska." Fundacja Wrota Nadziei 2017 r.